Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009 /QLCL-CL2
V/v thực hiện Quyết định 693/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đà Nẵng

Phúc đáp Văn bản số 676/SNN-KT ngày 14/5/2014 của Quý Sở về việc thực hiện Quyết định 693/QĐ-BNN-QLCL , Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

Việc kiểm tra, phân loại và cấp, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh thủy sản tiêu thụ nội địa hiện nay được thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT. Đối với đối tượng tàu cá, Cục đã đề xuất bổ sung các quy định quản lý cụ thể vào Thông tư thay thế Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư quy định Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và Phương thức quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (dự kiến 02 Thông tư sẽ ban hành trong tháng 6 năm 2014).

2. Về thu phí và lệ phí:

Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 107/2012/TT-BTC ;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 6143/BNN-TC ngày 24/12/2013 hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Để được hướng dẫn chi tiết Chi cục có thể gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phùng Hữu Hào;
- Chi cục QLCLNLTS tỉnh Đà Nẵng;
- Lưu: VT, CL1,CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Họ tên:

Sơn Sâm Phone

Địa chỉ:

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông – Lâm – Thủy sản Trà Vinh

Email:

phonethuysan@gmail.com

Điện thoại:

0918586946

Câu hỏi:

Kính gửi: Cục QLCL Nông Lâm Thủy sản Ngày 29/10/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành ngày 26/12/2013 Trước đây, 28/06/2012 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thuỷ sản. Như vậy, việc thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản hiện nay sẽ được thực hiện theo văn bản nào? Trong khi, Thông tư số 149/2013/TT-BTC không có đề cập việc bãi bỏ Thông tư số 107/2012/TT-BTC. Đề nghị quý Cục phúc đáp sớm để chúng tôi có cơ sở áp dụng đúng và phù hợp. Trân trọng cám ơn!

Trả lời:

- Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 107/2012/TT-BTC. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 6143/BNN-TC ngày 24/12/2013 hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Để được hướng dẫn chi tiết Chi cục có thể gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn việc áp dụng các mức lệ phí, phí quy định trong Thông tư số 149/2013/TT-BTC nhưng chưa được quy định trong Thông tư số 107/T2012/TT-BTC