Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/TCHQ-PC
V/v xử lý vi phạm đối với hàng hóa được phép mang về bảo quản

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 144/HQHN-CBL ngày 15/01/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội xin ý kiến giải quyết vướng mắc xử lý vi phạm đối với hàng hóa được phép mang về bảo quản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện các yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành làm thay đổi tính nguyên trạng của hàng hóa. Do đó, trường hợp theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành mà hàng hóa không bảo đảm nguyên trạng thì chưa đủ cơ sở xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh