Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/TCT-CS
V/v báo cáo hóa đơn.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C.
(161 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

Trả lời công văn số 01/CV-2019 của Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Cục Thuế tp. Cần Thơ đã có công văn số 3787/CT-VP trả lời Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C. Đề nghị Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C liên hệ với Cục Thuế thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Mỹ phẩm D&C được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ PC, KK-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy