Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/XNK-TMQT
V/v hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, Q.Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20151216-01/OTL-LOG ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện quá cảnh hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

- Việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Điều 10, Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

- Đối với sản phẩm, hàng hóa có quy định nhà nước về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo Luật an toàn thực phẩm; hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo Luật quản lý chất lượng được quy định tại các Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013, Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương và Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương khi quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam không thuộc đối tượng Điều chỉnh của các Thông tư và Quyết định này. Theo đó, sản phẩm hàng hóa trên không thuộc Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép trong quy định về việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về HQ (TCHQ);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT,TMQT, Lienbb.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà