Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Số: 04/CĐ-UBND hồi 17 giờ 00 ngày 02/4/2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐIỆN

 

- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Để tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR tại trạm lấy mẫu di động tại các quận, huyện, thị xã.

Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện ngay Công điện này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CĐ QG PCDB CoVid 19;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, các phòng KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung