Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾP NHẬN VÀ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

BỘ Y TẾ điện:

 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Danh sách các tỉnh, thành phố gửi kèm theo)

Ngày 26/5/2022, Bộ Y tế có Công điện số 708/CĐ-BYT gửi Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 146, 147 (vắc xin có hạn sử dụng 30/6/2022). Tuy nhiên theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Tờ trình số 1295/TTr-VSDTTƯ ngày 06/6/2022, một số địa phương vẫn chưa tiếp nhận hết số vắc xin được phân bổ1 hoặc có văn bản đề nghị không nhận vắc xin2 hoặc điều chuyển vắc xin đã được phân bổ3 mặc dù số vắc xin được phân bổ chỉ đáp ứng 30% nhu cầu tiêm chủng mũi nhắc lại của các địa phương.

Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng đối với số lượng vắc xin được phân bổ đợt 146 và 147 theo Quyết định số 443/QĐ-VSDTTƯ ngày 16/5/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, không để hủy bỏ vắc xin, tránh lãng phí.

2. Tiếp tục rà soát đối tượng, tăng cường truyền thông, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, từng xã, phường, thị trấn và thực hiện các biện pháp khác để đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, tổ chức tiêm mũi 4 cho đối tượng cần tiêm chủng theo Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế.

3. Địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ/Cục: YTDP, TTTĐKT;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Sở Y tế, TTKSBT các tỉnh, thành phố
(danh sách gửi kèm theo);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

DANH SÁCH GỬI:

(Kèm theo Công điện số 771/BYT-DP ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế)

Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh thành phố:

1. Điện Biên

2. Hà Nam

3. Đồng Nai

4. Tây Ninh

5. Bình Phước

6. Cần Thơ

7. Bến Tre

8. Kiên Giang

9. Bạc Liêu

10. Thanh Hóa

11. Quảng Ngãi

12. Cà Mau

 1 09 địa phương chưa tiếp nhận hết số vắc xin được phân bổ gồm: Điện Biên, Hà Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu.

2 01 địa phương chưa tiếp nhận vắc xin phân bổ: Thanh Hóa.

3 04 địa phương đề nghị điều chuyển vắc xin với số lượng lớn gồm: Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Cà Mau.