Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7322/CĐ-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT; NGHIÊM TÚC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐIỆN:

- Tổng cục Quản lý thị trường
- Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố

Trước tình hình diễn biến thị trường xăng dầu trong nước còn nhiều phức tạp, hiện tượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động còn xảy ra tại nhiều địa phương, để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các công việc sau đây:

1. Yêu cầu các thương nhân đầu mối; công ty con, chi nhánh của các thương nhân đầu mối; thương nhân phân phối hoạt động trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung biên bản cam kết đã ký về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo nội dung chỉ đạo tại Công điện số 7196/CĐ-BCT ngày 12/11/2022 của Bộ Công Thương về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

2. Rà soát, kiểm tra việc cung cấp, bán xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với việc ngừng, không cung cấp xăng dầu.

3. Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình.

4. Thủ trưởng cơ quan QLTT chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu đối với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý hoặc không hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với Thủ trưởng cơ quan QLTT theo quy định.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải;
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ TTTN;
- Lưu: VT, TCQLTT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên