Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC RÀ SOÁT, CHUẨN XÁC KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CÁC DỰ ÁN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI điện:

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm 2022; Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 23/9/2022 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; tiếp tục triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 28/01/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Công điện số 19/CĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 về việc quán triệt Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư những tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo từng dự án được giao quản lý; làm rõ nguyên nhân đề xuất tăng/giảm nhu cầu so với kế hoạch năm đã được giao của từng dự án (nếu có); tổng hợp báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/10/2022. Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo cáo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

2. Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 giữa các dự án do Bộ GTVT quản lý, tham mưu Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 15/11/2022 theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

4. Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị.

5. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo và kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 của các dự án được giao quản lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Cục Quản lý đầu tư xây dựng;
- Cục Đường cao tốc Việt Nam;
- Các Vụ: TCCB, Tài chính;
- Lưu: VT, KHĐTDUNGPT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Danh Huy

 

Danh sách các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhận văn bản

TT

Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án

TT

Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án

1

Ban QLDA Thăng Long

26

Sở GTVT Lai Châu

2

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

27

Sở GTVT Điện Biên

3

Tổng cục ĐBVN

28

Sở GTVT Sơn La

4

Ban QLDA đường sắt

29

Sở GTVT Hà Giang

5

Ban QLDA Mỹ Thuận

30

Sở GTVT Cao Bằng

6

VEC

31

Sở GTVT Bắc Kạn

7

Ban QLDA 2

32

Sở GTVT Lạng Sơn

8

Ban QLDA 7

33

Sở GTVT Yên Bái

9

Ban QLDA 85

34

Sở GTVT Tuyên Quang

10

Ban QLDA 6

35

Sở GTVT Phú Thọ

11

Ban QLDA 5

36

Sở GTVT Hòa Bình

12

Ban QLDA đường thủy

37

Sở GTVT Quảng Ninh

13

Ban QLDA 4

38

Sở GTVT Hải Phòng

14

Tổng công ty ĐSVN

39

Sở GTVT Hải Dương

15

Tổng ty cảng HK VN

40

Sở GTVT Hưng Yên

16

Cục Hàng không VN

41

Sở GTVT Hà Nam

17

Cục Hàng hải VN

42

Sở GTVT Thái Bình

18

Ban QLDA Hàng hải

43

Sở GTVT Ninh Bình

19

Cục Đường sắt Việt Nam

44

Sở GTVT Thanh Hóa

20

Tổng công ty vận tải thủy

45

Sở GTVT Nghệ An

21

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

46

Sở GTVT Hà Tĩnh

22

Cục Đăng kiểm VN

47

Sở GTVT Quảng Bình

23

Trung tâm CNTT

48

Sở GTVT Quảng Trị

24

Sở GTVT Hà Nội

49

Sở GTVT Thừa Thiên Huế

25

Sở GTVT Lào Cai

50

Sở GTVT Đà Nẵng

 

TT

Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án

TT

Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án

51

Sở GTVT Phú Yên

60

Sở GTVT Bến Tre

52

Sở GTVT Đồng Nai

61

Sở GTVT Trà Vinh

53

Sở GTVT Bà Rịa Vũng Tàu

62

Sở GTVT Hậu Giang

54

Sở GTVT Lâm Đồng

63

Sở GTVT Bạc Liêu

55

Sở GTVT Kon Tum

64

Sở GTVT Cà Mau

56

Sở GTVT Đắc Lắc

65

Trường Cao đẳng Hàng Hải I

57

Ban QLDA CTGT và NNPTNT Đắk Lắk

66

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

58

Sở GTVT Long An

67

Viện CL và PT GTVT

59

Sở GTVT Đồng Tháp