Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2287/NHCS-TD

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

CÔNG ĐIỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện: Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa

 

Trong những ngày đầu tháng 11 vừa qua do mưa lũ kéo dài tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã làm thiệt hại lớn về người và tài sản trong đó có thiệt hại về vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Để kịp thời xử lý đối với các khoản nợ bị thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, Tổng giám đốc yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và hộ vay nắm bắt kịp thời những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với khách hàng vay vốn tại NHCSXH. Tuỳ theo mức độ thiệt hại của người vay, chi nhánh NHCSXH phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn người vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro theo quy định tại Quyết định số 55/QĐ-NHCS ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCXH.

2. Đối với những hộ bị thiệt hại do mưa gây ra, ngoài việc lập hồ sơ đề nghị xử lý, tuỳ theo mức độ thiệt hại và nhu cầu đề xuất của hộ vay, chi nhánh NHCSXH có thể xem xét cho vay bổ sung theo quy định hiện hành của NHCSXH. Trường hợp nguồn vốn cho vay không cân đối đủ để cho vay bổ sung, các chi nhánh tổng hợp nhu cầu báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét, giải quyết.

3. Giám đốc NHCSXH địa phương kịp thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp về các biện pháp xử lý nợ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra và việc cho vay bổ sung tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính khác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh có tên trên triển khai thực hiện. Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về tính chính xác, mức độ thiệt hại của các khoản vay và những đề xuất xử lý của chi nhánh mình.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND, BĐD HĐQT các tỉnh có tên trên;
- TW Hội Nông dân Việt Nam;
- TW Hội Phụ nữ Việt Nam;
- TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- TW Đoàn Thanh niên CSHCM;
- Phòng KHNV;
- Lưu Văn phòng, NVTD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý