Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1633/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

V/V TẬP TRUNG KHẮC PHỤC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Chiều tối ngày 13 tháng 9 năm 2016, đã xảy ra sự cố hầm dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2 thuộc địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Theo báo cáo sơ bộ, sự cố đã làm 02 công nhân bị mất tích.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩn trương phối hợp tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích; triển khai ngay các giải pháp khắc phục sự cố, không để mất an toàn cho người và công trình vùng hạ lưu; đồng thời khẩn trương xác định nguyên nhân, thực hiện ngay các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy điện trong khu vực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai;
- Bộ Xây dựng;
- Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b) Tuynh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc