Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/CTr-QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH

TIẾP SỨC KHỞI NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TU, ngày 23/7/2016 của Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Thực hiện Thông báo số 175-TB/TU ngày 22/9/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang về thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại “Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Hà Giang”.

Thực hiện Chương trình tổng thể hỗ trợ khởi nghiệp năm 2016 của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình tiếp sức khởi nghiệp, giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. THỰC TRẠNG KHỞI NGHIỆP TRONG THANH NIÊN

Hiện nay, thanh niên Hà Giang từ 16 đến 30 tuổi có hơn 200.000 người, chiếm 25% dân số, chiếm 45% lực lượng trong độ tuổi lao động xã hội của tỉnh. Trước nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức phát động nhiều phong trào nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ; đồng thời tổ chức tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; khuyến khích, động viên thanh niên nông thôn lập nghiệp tại quê hương...“Đến nay, toàn tỉnh đã duy trì 181 mô hình câu lạc bộ, 11 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế; 135 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân 80 triệu đồng/năm; hỗ trợ 09 dự án thanh niên phát triển kinh tế với 177 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn và nhận ủy thác trên 467,459 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên là chủ các doanh nghiệp và thanh niên làm kinh tế giỏi khởi nghiệp thành công.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai các phong trào vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục, đặc biệt, tư duy khởi nghiệp trong thanh niên còn hạn chế. Tỷ lệ khởi nghiệp trên toàn quốc trong tổng dân số chỉ khoảng 2,4%, trong khi tỷ lệ trung bình thế giới là 12%. Tâm lý chung của thanh niên hiện nay là tìm cho mình việc làm ổn định nên chưa có nhiều bạn trẻ tư duy và quyết tâm khởi nghiệp. Ngoài ra, thanh niên cũng thiếu những kiến thức trong phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội, hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích rủi ro và chưa có các kỹ năng, sự tự tin trong khởi nghiệp; Đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội nhất là cơ sở còn nhiều hạn chế về trình độ, kỹ năng và khả năng tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Nội dung hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới, chưa theo kịp với nhu cầu của thanh niên. Người đứng đầu tổ chức Đoàn một số nơi thiếu chủ động, sáng tạo trong việc gắn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên với hoạt động Đoàn - Hội và các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế; một số cơ sở Đoàn chưa chủ động đảm nhận các chương trình, công trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương và nguồn lực dành cho thanh niên phát triển kinh tế còn hạn chế; một số cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến thanh niên và thiếu niềm tin, chưa an tâm vào thế hệ trẻ nên chưa dám giao cho Đoàn - Hội đảm nhận các chương trình, công trình, dự án phát triển kinh tế tại địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về định hướng nghề nghiệp, lập nghiệp và khởi sự doanh nghiệp.

- Tạo bước đột phá nâng cao chất lượng tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm cho thanh niên nhằm phát huy vai trò và sử dụng hiệu quả nguồn lao động thanh niên, đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập.

- Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Cấp tỉnh, cấp huyện có kế hoạch tuyên truyền khởi nghiệp gắn với phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo thanh niên khởi nghiệp.

- Cấp huyện, cấp xã có chương trình, kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- 100% các huyện, thành phố tổ chức ngày hội thanh niên khởi nghiệp.

- Các huyện động lực: Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê và thành phố Hà Giang mỗi huyện thành lập ít nhất 10 hợp tác xã thanh niên; các huyện còn lại mỗi huyện thành lập được ít nhất 5 hợp tác xã thanh niên theo Luật Hợp tác xã năm 2012, phấn đấu toàn tỉnh có 50 hợp tác xã thanh niên phát triển thành doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.

- Thành lập 100 doanh nghiệp mới trong thanh niên (doanh nghiệp trong thanh niên là doanh nghiệp có người đứng đầu trong độ tuổi thanh niên, là doanh nghiệp có tất cả người sáng lập doanh nghiệp đều trong độ tuổi thanh niên).

- Tư vấn giới thiệu việc làm cho 12.000 thanh niên; đào tạo nghề ở các cấp trình độ cho 16.000 thanh niên; giải quyết việc làm mới cho 25.000 thanh niên, trong đó có 9.000 thanh niên đi làm việc ngoài tỉnh và đi xuất khẩu lao động.

- Các huyện, thành phố hỗ trợ, giúp đỡ 200 hộ thanh niên được vay vốn khởi nghiệp.

- Các huyện, thành phố xây dựng từ 01 mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trở lên gắn với thế mạnh của từng địa phương.

- 100% Thanh niên nông thôn được tuyên truyền về khởi nghiệp; đầu tư vốn, góp vốn thành lập doanh nghiệp.

- 100% xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế.

- Tổ chức 200 lớp tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Mỗi xã, phường, thị trấn thành lập từ 5 tổ liên kết thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế trở lên.

- Phấn đấu tỷ lệ thanh niên khởi nghiệp thành công đến năm 2020 đạt từ 4% trở lên (8.000 thanh niên) và có 2.000 hộ thanh niên kinh doanh cá thể.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP (có phụ lục chi tiết kèm theo)

1. Công tác truyền thông về khởi nghiệp

- Tạo hệ thống thông tin nhanh các chủ trương, chính sách, dự án hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về Luật Thanh niên, Luật Kinh tế, Luật Thủy sản, Luật Hợp tác xã và cho thanh niên biết các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế từng vùng và địa phương.

- Tuyên truyền trong thanh niên về các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng các Clip phóng sự, chuyên đề, bản tin tuyên truyền trên các báo, đài, Website của tỉnh...

- Vận động, giáo dục thanh niên nâng cao ý thức lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình; giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù trong lao động, học nghề, có việc làm và tinh thần khắc phục khó khăn để khẳng định sức mạnh, trí tuệ của thanh niên trong việc phát triển kinh tế tỉnh nhà.

2. Tăng cường tổ chức các hoạt động lôi cuốn, cổ vũ đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế

2.1. Đới với thanh niên nông thôn

- Phát động đoàn viên, thanh niên nông thôn đi đầu trong việc triển khai các Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chương trình phát triển dịch vụ gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Thành lập và tổ chức các Câu lạc bộ khuyến nông thanh niên hoạt động hiệu quả.

- Đẩy mạnh phong trào thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thi đua lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh nhà. Làm cầu nối giúp thanh niên vay vốn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại.

- Phát huy có hiệu quả các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết trong thanh niên, kịp thời hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

- Hướng dẫn, cung cấp các gói kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) khởi nghiệp được tham gia thực hiện các dự án về phát triển nông, lâm, thủy sản; các dự án về khuyến nông khuyến lâm; tham gia thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp tiếp cận với các chính sách của Trung ương, của tỉnh đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp. Đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách cho các doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp.

2.2. Đối với thanh niên công nhân, viên chức và đô thị

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý kinh doanh. 100% cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn khối có các hoạt động thúc đẩy phong trào đoàn viên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học, công nghệ.

- Triển khai có hiệu quả phong trào nghiên cứu đề tài khoa học kỹ thuật, phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào “Sáng tạo trẻ” trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, phong trào 4 nhất trong khối Doanh nghiệp tỉnh.

3. Xây dựng và phát triển các hình thức liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên

- Xây dựng và phát triển các hình thức tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Hợp tác xã thanh niên, trang trại trẻ, tổ hợp tác thanh niên; thành lập Câu lạc bộ hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động gia đình và nhân dân tự nguyện tham gia phát triển các loại hình hợp tác phát triển kinh tế.

4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế

- Tăng cường tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, triển khai có hiệu quả phong trào “Bốn mới” (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới) trong thanh niên; định hướng, tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, xây dựng và phát triển các mô hình liên kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương, chú trọng xây dựng mô hình tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên; phát huy tính năng động, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ, đội, nhóm góp vốn giúp nhau lập nghiệp, giúp đỡ các hộ thanh niên thoát nghèo bền vững.

- Thường xuyên tổ chức chương trình khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên nhằm trang bị kiến thức về quản lý kinh doanh, chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp.

- Tăng cường các nguồn vốn giải quyết việc làm giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình kinh tế, động viên thanh niên nông thôn mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; mỗi năm Đoàn xã chọn ít nhất 01 hộ gia đình thanh niên hoặc loại hình thanh niên làm kinh tế có triển vọng để tham mưu cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan tư vấn, đầu tư nguồn vốn phát triển làm mô hình kinh tế nhân rộng trong thanh niên.

5. Củng cố, duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh trong thanh niên

- Phát triển các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thanh niên; câu lạc bộ sáng tạo trẻ; mô hình điểm trình diễn kỹ thuật; tủ sách khoa học kỹ thuật tại cơ sở. Thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi, đánh giá, đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

- Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên trong vận động gia đình và nhân dân tự nguyện tham gia phát triển các loại hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế và tham gia là thành viên các loại hình kinh tế liên kết, hợp tác phát triển kinh tế.

- Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại thanh niên.

6. Tổ chức các buổi diễn đàn, đối thoại chính sách về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

- Định kỳ hằng năm tổ chức đoàn tổ chức diễn đàn, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các doanh nhân trẻ, thanh niên về chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để doanh nhân, thanh niên có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, bày tỏ nguyện vọng của bản thân với các cơ quan quản lý Nhà nước về chính sách khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp, thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức giao lưu giữa doanh nhân thành đạt, doanh nhân trẻ tiêu biểu với thanh niên, sinh viên nhằm chia sẻ kinh nghiệm về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên, sinh viên tiếp cận với kiến thức khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm.

- Tổ chức các hoạt động như: Hội thảo tham vấn về thanh niên nông thôn, diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp”...qua đó đánh giá tình hình hoạt động và vai trò của thanh niên nông thôn trên các lĩnh vực; đánh giá ưu điểm, hạn chế; đề xuất các cơ chế, chính sách chăm lo cho thanh niên nông thôn trong thời gian tới.

7. Tôn vinh, nhân rộng gương cá nhân, tập thể thanh niên điển hình tiên tiến tham gia phát triển kinh tế

- Định kỳ hằng năm tổ chức biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi nhằm cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của thanh niên, doanh nhân trẻ tiêu biểu trong lập thân, lập nghiệp.

- Xét chọn và đề cử thanh niên, doanh nhân tiêu biểu, doanh nghiệp trẻ đủ uy tín chất lượng, hoạt động hiệu quả tham gia các giải thưởng; nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo của tham gia phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế.

8. Xã hội hóa công tác khởi nghiệp

- Huy động mọi nguồn lực và kết nối với các chính sách hiện hành để làm nền tảng triển khai thực hiện những giải pháp có hiệu quả, giúp đoàn viên, thanh niên phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

- Vận động các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh hỗ trợ, kèm cặp một đến ba thanh niên tham gia khởi nghiệp, tạo thành phong trào sâu rộng trong thanh niên, qua đó giúp thanh niên có điều kiện, niềm tin vượt qua khó khăn để khởi nghiệp.

9. Xây dựng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

- Xây dựng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương; đồng thời vận động các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài tỉnh, các tổ chức, cá nhân đầu tư trực tiếp vào quỹ và kết nối liên thông với các quỹ khởi nghiệp hiện có của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức tài chính quốc tế.

- Tổ chức kết nối, đối thoại liên kết giữa chính quyền và doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ tài trợ với các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, tài trợ cho thanh niên khởi nghiệp.

- Tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ hợp pháp trong nước và quốc tế, các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp như “Quỹ đầu tư mạo hiểm”, “Quỹ đầu tư thiên thần” để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và xây dựng các doanh nghiệp.

10. Thành lập Ban chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh và Hội đồng tư vấn kĩ thuật khởi nghiệp của tỉnh để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

11. Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh; Bí thư Huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện giúp đỡ, hỗ trợ nhân rộng các mô hình hiệu quả như mô hình sản xuất chăn nuôi nông hộ, tổ hợp tác xã sản xuất, hợp tác xã, hỗ trợ lãi xuất, đảo nợ vốn vay ngân hàng... với vai trò là tiếp sức viên cho chương trình khởi nghiệp ở mỗi địa bàn phụ trách.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn kinh phí của tỉnh và các địa phương; lồng ghép nguồn kinh phí của các chương trình, dự án, ngân sách địa phương có liên quan và nguồn do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì tổ chức vận động xã hội hóa.

- Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Là Cơ quan thường trực của Chương trình tiếp sức khởi nghiệp.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Chương trình tiếp sức khởi nghiệp.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hằng năm về chương trình thanh niên khởi nghiệp.

- Phối hợp với các ngành tham mưu đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Chỉ đạo trực tiếp các nội dung về công tác tuyên truyền; diễn đàn, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với thanh niên; hội nghị tôn vinh, nhân rộng gương cá nhân, tập thể thanh niên điển hình tiên tiến tham gia phát triển kinh tế.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch ở cấp cơ sở; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Hằng năm, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai các nội dung của chương trình để đánh giá những mặt làm được và những tồn tại hạn chế, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

2. Các Sở, ngành

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn. Hướng dẫn, cung cấp các gói kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia khởi nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp được tham gia thực hiện các dự án về phát triển nông, lâm, thủy sản; các dự án về khuyến nông, khuyến lâm; tham gia thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp tiếp cận với các chính sách của Trung ương, của tỉnh đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp. Đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến từng xã, phường, thị trấn.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình tiếp sức khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các lớp tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên nông thôn.

2.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghiệp vụ, thông tin chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh trong ngành Du lịch.

2.5. Sở Công thương

Phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghiệp vụ, thông tin chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh trong ngành Công thương.

2.6. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn chuyển giao công nghệ, đăng kí sở hữu trí tuệ, bản quyền thương hiệu cho các sản phẩm do thanh niên khởi nghiệp thực hiện.

2.7. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng)

Làm tốt công tác phát hiện tôn vinh, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình tiếp sức khởi nghiệp.

2.8. Liên minh Hợp tác xã

Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật, tư vấn nghề nghiệp và hướng dẫn cách thức phát triển sản xuất kinh doanh giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp. Xây dựng và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực; nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả ở các địa phương.

2.9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn: Triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng của Chính phủ và gắn với việc thực hiện Chương trình; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh; ưu tiên tập trung vốn cho thực hiện Chương trình; đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Khách hàng, đảm bảo tăng trưởng tín dụng hiệu quả, an toàn.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình thanh niên khởi nghiệp; vận động, định hướng con em đi đầu trong công tác khởi nghiệp; lồng ghép các chương trình đề án, dự án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Tham gia kiểm tra, giám sát chỉ đạo công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố về thực hiện chương trình tiếp sức khởi nghiệp.

4. Đề nghị các huyện ủy, thành ủy

Xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo chương trình tiếp sức thanh niên khởi nghiệp tại các huyện, thành phố.

5. Đề nghị Hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong địa bàn tỉnh

- Hội doanh nghiệp tỉnh là cầu nối giữa thanh niên khởi nghiệp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong khởi nghiệp.

- Các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất, chuyển giao kỹ thuật; đào tạo nghề miễn phí và nhận thanh niên vào làm việc để tăng thu nhập, góp phần giúp thanh niên thực hiện ước mơ khởi nghiệp.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình tiếp sức khởi nghiệp cấp huyện, thành phố.

- Hàng năm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương cho các cấp bộ Đoàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền của địa phương phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện các nội dung Chương trình theo từng năm.

Trên đây là Chương trình tiếp sức khởi nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy-HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- VnptiOffice;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 


PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC KHỞI NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Chương trình số: 302/CTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

Stt

Cơ quan
 chủ trì

Nội dung công việc

Chỉ tiêu đạt được

Cơ quan phối hợp

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
thực
hiện

Cấp phê duyệt

1

Tỉnh đoàn

Tham mưu cho tỉnh thành lập Ban chỉ đạo chương trình tiếp sức khởi nghiệp

Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành

Tháng 12/2016

 

UBND tỉnh

Tham mưu cho tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp; Tổ thư ký giúp việc

Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành

Tháng 12/2016

 

UBND tỉnh

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền khởi nghiệp thanh niên khởi nghiệp

- Thực hiện các bài viết, trang in, phóng sự, chương trình truyền hình về các gương thanh niên khởi nghiệp

- Đến năm 2020, 100% thanh niên thôn được tuyên truyền khởi nghiệp

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh; sở Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài tỉnh, các huyện, thành phố

Tháng 1
hàng năm

Ngân sách nhà nước

 UBND tỉnh

Xây dựng Kế hoạch tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên

Đến năm 2020, tổ chức được 200 lớp tập huấn về khởi nghiệp cho thanh niên

Văn phòng UBND tỉnh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; UBND các huyện, thành phố

Tháng 8 hàng năm

Ngân sách  nhà nước; xã hội hóa

UBND tỉnh

Tham mưu cho tỉnh thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh

Có quỹ khởi nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính; các sở, ngành có liên quan

Quý II/2017

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

UBND tỉnh

Tổ chức cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp

Có kế hoạch tổ chức Cuộc thi cho từng đối tượng thanh niên: thanh niên nông thôn, thanh niên trường học, thanh niên công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Liên hiệp Hội khoa học, sở Khoa học và Công nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh; sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 3 hàng năm

Ngân sách nhà nước, xã hội hóa

UBND tỉnh

Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên

- Đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành; huyện, thành phố tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên thuộc sở, ban ngành quản lý với chủ đề từng năm (có hướng dẫn hàng năm)

Văn phòng UBND tỉnh, sở Nội vụ; các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6 hàng năm

Ngân sách nhà nước, xã hội hóa

UBND tỉnh

Tổ chức Hội nghị tôn vinh, nhân rộng gương cá nhân, tập thể thanh niên điển hình tiên tiến tham gia phát triển kinh tế.

 

Văn phòng UBND tỉnh, sở Nội vụ; các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố

Tháng 10/2018; Tháng 10/2020

Ngân sách nhà nước, xã hội hóa

UBND tỉnh

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chương trình tiếp sức khởi nghiệp

Báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch

Thành viên BCĐ; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến nội dung kiểm tra

Quý II; IV hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

Sơ kết, tổng kết chương trình

Đánh giá đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; phân tích đánh giá mặt được, chưa làm được, nguyên nhân và biện pháp khắc phục (nếu có)

Thành viên BCĐ; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Sơ kết Quý II, tổng kết Quý IV hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

2

Sở Nông nghiệp và PTNT

Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên nông thôn

Góp phần nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động của thanh niên nông thôn đạt 90%

Sở Lao động thương binh và xã hội; Tỉnh đoàn

Tháng 8 - 10 hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

Lồng ghép trong kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn ngành hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế

Góp phần nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động của thanh niên nông thôn đạt 90%

Sở Lao động thương binh và xã hội; Tỉnh đoàn

Tháng 8 - 10 hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình

Phân bổ vốn, ngân sách để thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Tỉnh đoàn, các sở, ngành có liên quan

Theo yêu cầu của các chương trình, kế hoạch

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

UBND tỉnh

4

Sở Tài chính

Bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Đảm bảo các nguồn lực về tài chính để thực hiện chương trình

Tỉnh đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành có liên quan

Theo yêu cầu của các chương trình, kế hoạch

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

Theo phần cấp quản lý ngân sách

5

Sở Lao động thương binh và xã hội

Lồng ghép Đề án giải quyết việc làm, tư vấn nghề nghiệp và tạo nghề cho thanh niên vào đề án chung của ngành giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình xuất khẩu lao động cho thanh niên

Mỗi năm tư vấn giới thiệu việc làm cho 12.000 thanh niên; đào tạo nghề ở các cấp trình độ cho 16.000 thanh niên; giải quyết việc làm mới cho 25.000 thanh niên, trong đó có 9.000 thanh niên đi làm việc ngoài tỉnh và đi xuất khẩu lao động.

Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thành phố

Tháng 3 hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

Lồng ghép Đề án trang bị kiến thức pháp luật cho thanh niên đi xuất khẩu lao động vào Đề án chung của ngành giai đoạn 2016 -2020

Đảm bảo 100% thanh niên trước khi đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định của Pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động

Sở ngoại vụ, Tỉnh đoàn, sở Tư pháp

Tháng 3 hàng năm

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

UBND tỉnh

6

Liên minh HTX tỉnh

Biên soạn tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, cẩm nang giới thiệu mô hình, hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của các mô hình hợp tác, tổ hợp tác và HTX cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên;

Các huyện động lực: Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê và thành phố Hà Giang mỗi đơn vị thành lập ít nhất 10 Hợp tác xã thanh niên; các huyện còn lại mỗi đơn vị thành lập được ít nhất 05 Hợp tác xã thanh niên theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT; Tỉnh đoàn; các sở, ngành có liên quan

Tháng 04/2017

Ngân sách nhà nước

 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng phát triển mô hình tổ hợp tác và HTX thanh niên ở các cấp

 

Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn; các sở, ngành có liên quan

Quý IV/2018; Quý IV/2020

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

UBND tỉnh

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ĐVTN về kinh tế tập thể

Mỗi năm tổ chức ít nhất 20 lớp cho 700 cán bộ đoàn, ĐVTN tham gia

Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thành phố

Quý III hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

7

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Đào tạo nghiệp vụ, thông tin chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh trong ngành Du lịch

Mỗi năm tổ chức ít nhất 20 lớp cho 700 cán bộ đoàn, ĐVTN tham gia

Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thành phố

Quý III hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

8

Sở Công thương

Đào tạo nghiệp vụ, thông tin chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh trong ngành Công thương

Mỗi năm tổ chức ít nhất 20 lớp cho 700 cán bộ đoàn, ĐVTN tham gia

Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thành phố

Quý III hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

9

Sở Khoa học và Công nghệ

Tập huấn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, đăng kí sở hữu trí tuệ, bản quyền thương hiệu cho các sản phẩm do thanh niên khởi nghiệp

Mỗi năm tổ chức ít nhất 20 lớp cho 700 cán bộ đoàn, ĐVTN tham gia

Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thành phố

Quý III hàng năm

Ngân sách nhà nước

UBND tỉnh

10

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn, triển khai các chính sách tín dụng của Chính phủ gắn với việc thực hiện chương trình; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chủ động liên kết giữa doanh nghiệp - ngân hàng - thanh niên để cho vay một cách chủ động, giảm thiểu nợ xấu trong kinh doanh.

Mỗi năm hỗ trợ, giúp đỡ 200 hộ thanh niên được vay vốn khởi nghiệp.

Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội nông dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

Ngân sách nhà nước

 

11

Các sở, ngành của tỉnh

Tổ chức quán triệt, triển khai chương trình tiếp sức thanh niên khởi nghiệp

Quán triệt, triển khai chương trình tiếp sức khởi nghiệp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến cán bộ, công chức và nhân dân

 

Trong Quý I/2017

 

 

Triển khai các chương trình đề án, dự án được UBND tỉnh phê duyệt để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Đảm bảo đạt mục tiêu mà các đề án, dự án đã đạt ra.

 

Ngay sau khi được phê duyệt

 

 

Chương trình Đối thoại với thanh niên

Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên thuộc sở, ban ngành quản lý với các chủ đề từng năm

 

Tháng 3 hằng năm

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

 

12

UBND các huyện, thành phố

Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình tiếp sức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo

 

Tháng 12/2016

 

UBND huyện

Tổ chức quán triệt, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình tiếp sức thanh niên khởi nghiệp

- Có chương trình, kế hoạch cụ thể

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, quyền hạn của cơ quan, đơn vị phối hợp với Huyện, Thành đoàn thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn có kế hoạch triển khai thực hiện

 

Tháng 1 hàng năm

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

UBND huyện

Chương trình Đối thoại với thanh niên

Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên trên địa bàn huyện, thành phố với chủ đề các năm

 

Tháng 3 hằng năm

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

UBND huyện

Thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp

Có quỹ khởi nghiệp

 

Quý II/2017

Ngân sách nhà nước; xã hội hóa

UBND huyện

13

Hội doanh nghiệp tỉnh

Huy động, kêu gọi, kết nối các doanh nghiệp dành một phần kinh phí để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

- Mỗi năm có 50 hợp tác xã thanh niên phát triển thành doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.

- Đến năm 2020, có 100 doanh nghiệp mới là thanh niên

Các doanh nghiệp, trong và ngoài tỉnh

Quý II/2017

Xã hội hóa

 

Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề miễn phí và nhận thanh niên vào làm việc tại các doanh nghiệp

Đào tạo nghề miễn phí cho 1.000 thanh niên; giúp 600 thanh niên có việc làm ổn định

Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thành phố

Tháng 6 hằng năm

Xã hội hóa

 

Xây dựng kế hoạch đỡ đầu thanh niên khởi nghiệp

Mỗi năm có mỗi doanh nghiệp trong tỉnh nhận đỡ đầu hỗ trợ cho từ 03- 05 thanh niên khởi nghiệp thành công

Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

 

 

14

Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình thanh niên khởi nghiệp; vận động, định hướng con em đi đầu trong công tác khởi nghiệp; lồng ghép các chương trình đề án, dự án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Quán triệt, triển khai Chương trình tiếp sức khởi nghiệp theo định hướng, hướng dẫn của UBND tỉnh

 

Hằng năm

 

 

Tham gia kiểm tra, giám sát công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố về thực hiện chương trình tiếp sức khởi nghiệp.

Có kế hoạch kiểm tra

 

Quý IV hàng năm

 

 

15

Đề nghị các huyện, thành ủy

Tăng cường công tác lãnh đạo

Xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo chương trình tiếp sức thanh niên khởi nghiệp

 

Quý I/2017