Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/CT-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh còn xảy ra một số tình trạng như: lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch, san lấp đất, tạo mặt bằng trái phép, làm nhà xuống ruộng, tự ý tách diện tích trong thửa đất nông nghiệp, phân lô làm đất ở, lấn chiếm đất hành lang giao thông, sông suối, việc kiểm tra, giám sát sử dụng đất các dự án, công trình còn lỏng lẻo, còn một số trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lýNhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại hạn chế (nêu trên); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố sửa triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan; đề xuất kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định không còn phù hợp.

b) Nâng cao chất lượng lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện công khai; tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nâng cao trách nhiệm đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

c) Phối hợp với các sở ngành liên quan xác định giá đất cụ thể theo quy định; kiểm soát việc xác định giá đất, việc giá đất tăng đột biến; tham mưu xử lý về đất đai sau khi sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất tăng thu cho ngân sách nhà nước.

d) Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, công khai, minh bạch; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; có trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện thủ tục hành chính; xử lý các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký, chưa trao cho chủ sử dụng đất.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai; đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý về đất đai.

2. Sở Tư pháp, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về đất đai; phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thanh tra, kiểm tra hoạt động của Trung tâm đấu giá tài sản có gắn với sử dụng đất, hoạt động công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì lập danh mục dự án trình UBND tỉnh phê duyệt để kêu gọi thu hút đầu tư; danh mục các dự án đầu tư công gắn với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; thường xuyên rà soát các dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấm dứt dự án đầu tư theo quy định do vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư.

4. Sở Xây dựng, tham mưu xử lý việc san ủi mặt bằng trái phép trên địa bàn; rà soát xử lý đối với các quy hoạch, dự án “treo”; cắm mốc, công bố, công khai quy hoạch đô thị, quy hoạch quỹ đất nhà ở xã hội và quản lý quy hoạch. Quản lý hoạt động môi giới bất động sản, nhà đất; tham mưu xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở trái quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính, tham mưu cân đối, bố trí kinh phí thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai, đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao trách nhiệm thẩm định giá đất. Tham mưu triển khai đấu giá tài sản trên đất, gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý tài sản công, Luật Đất đai.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thành phố đánh giá quy hoạch 3 loại rừng; tham mưu công tác quản lý về giao, cho thuê rừng; quản lý rừng tập thể, diện tích đất rừng theo chương trình trồng rừng (661, 327); chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án; kiểm tra, hướng dẫn các huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

7. Sở Nội vụ, chủ trì hướng dẫn UBND các huyện, thành phố giải quyết những phát sinh trong việc quản lý địa giới hành chính đã được phê duyệt; phối hợp quản lý đất tôn giáo đúng đối tượng được giao đất.

8. Sở Giao thông vận tải, chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm hành lang giao thông đường bộ; phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện ký kết đối với các tổ chức, hộ gia đình không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

9. Sở Công Thương tham mưu quản lý diện tích đất hành lang an toàn đường điện trung, cao thế trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, chủ trì quản lý tốt diện tích đất được khoang vùng bảo vệ di sản địa chất, di sản di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, khoang định bản đồ, xây dựng dữ liệu để quản lý chặt chẽ.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi toàn tỉnh, sử dụng đất đúng mục đích, không để lấn, chiếm đất.

12. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, quản lý chặt chẽ diện tích đất quy hoạch phân khu chức năng tại khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, khu công nghiệp theo thẩm quyền. Chủ động rà soát các dự án được giao đất, cho thuê đất, nhưng không đưa đất vào sử dụng, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định, báo cáo kết quả triển khai nội dung này hàng tháng về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung; Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vị Xuyên giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

13. Thanh tra tỉnh, chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai phức tạp, tồn đọng, kéo dài để tham mưu đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết với Chủ tịch UBND tỉnh. Hướng dẫn cấp huyện lập kế hoạch thanh tra hàng năm; thanh tra trách nhiệm quản lý đất đai cấp huyện, cấp xã.

14. UBND các huyện, thành phố:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

b) Nâng cao chất lượng trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thực hiện công khai, niêm yết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nâng cao trách nhiệm, chất lượng đăng ký danh mục dự án, công trình có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục những tồn tại, hạn chế và sai sót.

c) Chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng hiện trạng và nguồn gốc; nâng cao trách nhiệm thẩm định công nhận quyền sử dụng đất ở, đặc biệt là chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa, đất lâm nghiệp có diện tích đất rừng tự nhiên sản xuất theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

d) Thực hiện việc cho phép chuyển mục đích sử dụng các loại đất phải phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đặc biệt khâu thẩm định nhu cầu sử dụng đất); không thực hiện tách diện tích thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở đối với khu vực được Quy hoạch là khu dân cư mới (trừ trường hợp triển khai dự án khu dân cư theo quy định tại Điều 146 Luật Đất đai).

đ) Không cho phép Người sử dụng đất chia nhỏ diện tích của một thửa đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất rừng trồng, đất trồng cây hàng năm) thành nhiều thửa (phân lô) với mục đích không phải để sản xuất nông nghiệp, sau đó làm thủ tục tách thửa chuyển nhượng theo phân lô để trục lợi; ngăn chặn việc san, đào lấp đất tạo mặt bằng trái phép, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

e) Công khai minh bạch về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng; các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi. Khắc phục những hạn chế trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB.

f) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các cơ sở trường học, trạm y tế xã; không để xảy ra lấn, chiếm đất, hoặc tự cho thuê đất trái mục đích, xử lý nghiêm các sai phạm theo thẩm quyền; Quản lý quy hoạch đối với đất nghĩa trang nhân dân, ngăn chặn việc tự ý mở rộng diện tích ngoài quy hoạch để bán cho các hộ gia đình xây lăng mộ, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm.

g) Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo Chỉ thị số 2020/CT-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

h) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn huyện, việc đổ đất xuống ruộng để làm nhà ở, san ủi mặt bằng trái phép để xây dựng công trình, đổ đất lấn, chiếm hành lang đường bộ, sông suối, các hồ tự nhiên gây cản trở dòng chảy tự nhiên,... chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu trên địa bàn để xảy ra các vi phạm.

i) Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không xác nhận vào giấy chuyển nhượng viết tay để chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, tự phân lô, tách thửa, tự ý làm đường giao thông để phục vụ mua, bán đất đai trái phép.

k) Giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai; nâng cao trách nhiệm và chất lượng hòa giải cơ sở.

15. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/12 hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12 hằng năm.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTTQ, các tổ chức đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Ban tiếp công dân UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCTH
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn