Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 583-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1957 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CỦNG CỐ NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH

Kính gửi

-Bộ trưởng Bộ Nông lâm
-Bộ Tài chính, Bộ Lao động
-Bộ Nội vụ, Bộ Cứu tế xã hội và Bộ Thương Binh
-Các ông  Chủ tịch Ủy ban Hành chính các khu,  tỉnh có nông trường quốc doanh

 

Để thực hiện tốt công tác củng cố nông trường quốc doanh, theo chỉ thị số 366-TTg ngày 16 tháng 8 năm 1957;

 Căn cứ những kinh nghiệm về việc phối hợp công tác và sự phân công phân nhiệm giữa các cấp và các ngành có liên quan trong công tác củng cố nông trường quốc doanh Trịnh-mon vừa qua;

 Thủ tướng phủ quy định chế độ trách nhiệm của các cấp như sau:

 1 - Bộ Nông lâm có trách nhiệm:

 Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh để củng cố các công trường quốc doanh ; cử cán bộ có khả năng về cùng với chính quyền địa phương tiến hành việc củng cố nông trường quốc doanh, và giải quyết mọi vấn đề theo đường lối và chính sách của Chính phủ. Hướng dẫn các nông trường quốc doanh quy định biên chế và củng cố tổ chức phù hợp với kế hoạch sản xuất năm 1958.

 Cùng với các Bộ và các ngành ở trung ương có liên quan nghiên cứu giải quyết các vấn đề do khu, tỉnh đề nghị.

 Bàn với Bộ Tài chính để chuyển giao kinh phí thuộc về công tác củng cố nông trường cho địa phương quản lý.

 2 – Các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh có nông trường quốc doanh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng phủ và Bộ Nông lâm, trực tiếp lãnh đạo các nông trường quốc doanh thực hiện toàn bộ công tác củng cố trách nhiệm của địa phương là chủ yếu. Ủy ban Hành chính khu và Ủy ban Hành chính tỉnh sẽ thảo luận với nhau để định ai là người trực tiếp lãnh đạo nông trường quốc doanh.

 Đối với những người sẽ ra ngoài biên chế của nông trường đi sản xuất tự túc: Tổ chức các trạm chờ, chuẩn bị những cơ sở sản xuất trong địa phương, nhằm giải quyết nhanh, gọn, tốt công ăn việc làm cho cac anh chị em.

 Thường xuyên báo cáo kết quả công tác về Bộ Nông lâm đồng gửi Thủ tướng phủ.

 3 – Các Ban Quản đốc nông trường quốc doanh có trách nhiệm động viên, tổ chức và hướng dẫn công nhân và cán bộ hoàn thành tốt công tác củng cố nông trường quốc doanh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban hành chính các tỉnh.

 Tình hình các nông trường quốc doanh hiện nay chưa ổn định. Việc củng cố một loạt 15 nông trường quốc doanh sắp tới đây sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp đòi hỏi từ trên xuống dưới phải có một sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, khẩn trường và thận trọng. Nhận được chỉ thị này, Bộ Nông lâm cùng các bộ, các ngành có liên quan và Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh có nông trường quốc doanh cần nhận rõ trách nhiệm của mình và tính chất quan trọng của công tác củng cố nông trường quốc doanh lần này để có kế hoạch phối hợp thực hiện công tác củng cố nông trường quốc doanh cho tốt và đúng thời hạn (vào cuối tháng 12 năm 1957). Trong khi thi hành có gặp khó khăn, trở ngại gì thì phải báo cáo và xin chỉ thị Bộ Nông lâm, (sao gửi Thủ tướng phủ).

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng