Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GẤP RÚT ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ

Được biết số tiền chi phí dùng cho đào tạo của Thành phố, theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước phân bổ, đến nay còn đọng lại nhiều, trong khi đó thành phố còn thiếu rất nhiều công nhân cho một số ngành nghề, thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương gấp rút lập kế hoạch và xúc tiến việc này trong quý 4/77.

Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, ủy nhiệm Ủy ban kế hoạch thành phố chủ trì cùng với Sở Lao động, Sở Tài chánh, Sở Công nghiệp và một số Sở Ban Ngành, Quận có liên quan (như Tân Bình, Gò Vấp v.v…) phối hợp lên phương án đào tạo công nhân để trong quý 4/77 này có thể mở lớp được.

Thường trực Ủy ban gợi ý : đào tạo công nhân dệt từ 500 đến 1.000 người, công nhân cơ điện (nguội, rèn- chính xác, gia công tiện, phay, bào) từ 1.000 đến 1.500 người… tuyển lựa số thanh niên con em cán bộ, gia đình cách mạng, số trẻ có lý lịch rõ ràng, lịch sử tốt v.v…

Cố gắng đến ngày 5/10/1977 Ủy ban kế hoạch và bộ phận chuẩn bị có thể trình phương

 

 

Nơi
- UBKH Thành phố
- Sở Lao động
- Sở Tài chánh
- Sở Công nghiệp
- A.5 Xuân, A.9 Lê (để biết)
- TH (Khối CN, Lao động)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công