Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 51/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH PHÂN CÔNG QUẢN LÝ SỐ XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ NƯỚC ĐÁ

Để từng bước cải tiến hợp lý về tổ chức quản lý sản xuất, trước mắt Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị Ủy ban kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với Ban cải tạo, Ban tổ chức chánh quyền và số ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất ý kiến với Thường trực Ủ y ban:

3/ Kiến nghị điều chỉnh các phương tiện máy móc in ấn do thành phố quản lý sử dụng lâu nay.

Hết sức chú ý nguyên tắc tập trung thống nhất quản lý phát huy hết công năng của cơ sở, cân đối giữa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, giữa sử dụng cho thành phố và chi viện các tỉnh bạn, giữa nhu cầu thành phố với yêu cầu xuất khẩu về bao bì v.v…

Các kiến nghị trên yêu cầu các đồng chí hoàn thành vào cuối tháng 9/77 để thông qua Ủy ban vào đầu tháng 10/77.

 

 

Nơi
-UBKH,Ban cải tạo
-Ban tổ chức CQ
-Sở TN.CN. NN
-Ngoại thương
-Thủy sản, TTVH
-VP. Thành ủy
-VP. Anh Sáu Dân
-Anh 5 Xuân, anh 9 Lê
-Lưu.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại