Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 507-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1957 

 

CHỈ THỊ

VỀ PHỤ CẤP KỸ THUẬT TẠM THỜI HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT TRONG THANG LƯƠNG KỸ THUẬT 11 BẬC

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

Các Bộ, Ủy ban Hành chính khu, liên khu, thành phố Hà nội và Hải phòng, Các Ủy ban Hành chính tỉnh Phú thọ, Vĩnh phúc, Bắc giang, Bắc ninh

 

Trong phiên họp tháng 8 năm 1957, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thi hành một khoản phụ cấp tạm thời hàng tháng cho cán bộ kỹ thuật xếp từ bậc 5 trở lên trong thang lương kỹ thuật 11 bậc. Khoản phụ cấp này gọi là “phụ cấp kỹ thuật”

Mục đích đặt phụ cấp này nhằm bước đầu khuyến khích, phát huy khả năng kỹ thuật phục vụ sản xuất và kiến thiết.

1) Những cán bộ sau đây được hưởng phụ cấp kỹ thuật này:

Cán bộ kỹ thuật xếp từ bậc 5 trở lên trong thang lương kỹ thuật 11 bậc.

Cán bộ chuyên môn các ngành Y tế, Giáo dục đã xếp từ bậc 5 trở lên trong thang lương 11 bậc của các ngành ấy, cũng được hưởng phụ cấp như cán bộ kỹ thuật

2) Các mức phụ cấp quy định như sau:

Bậc 5 : 10.000 đồng

Bậc 4 : 15.000 đồng

Bậc 3 : 20.000 đồng

Bậc 2 : 30.000 đồng

Bậc 1 : 40.000 đồng

3) Khoản phụ cấp kỹ thuật này cấp từ ngày 1-10-1957

Để việc thi hành khoản phụ cấp đạt được yêu cầu như Hội đồng Chính phủ đã thảo luận, Thủ tướng phủ  xin nhắc Bộ, các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh có kế hoạch giải thích chu đáo tinh thần quyết định của Hội đồng Chính phủ.

Yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Lao động có kế hoạch chi tiết, giúp các Bộ, các Ủy ban Hành chính chu đáo quyết nghị  của Hội đồng Chính phủ nói trên.

 

 

 

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ

 
 

 
Phạm Hùng