Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số : 43/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 1978

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ TUYỂN SINH HỌC NGHỀ Ở THÀNH PHỐ VÀO CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

Thành phố đang tiến hành cải tạo và tổ chức lại sản xuất, phân bổ lại lao động xã hội theo phương hướng nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – đời sống mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ nhứt đã đề ra. Việc điều phối, tuyển dụng lao động đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cải tạo và xây dựng thành phố, đáp ứng các yêu cầu của ngành trung ương đóng tại thành phố phát triển ngày càng lớn và khẩn trương. Chúng ta phải bảo đảm huy động lực lượng lao động hợp lý, có chất lượng, thích hợp với từng yêu cầu nhiệm vụ, phải theo đúng các chế độ thể lệ hiện hành của Nhà nước đã quy định.

Nhìn lại thời gian qua, công tác điều phối tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề về cơ bản được các ngành các cấp có liên quan thực hiện tốt theo thông tư số 07/LĐ-TT ngày 2 tháng 4 năm 1977 của Bộ Lao đông “hướng dẫn việc tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân viên chức Nhà nước ở các tỉnh, thành phố phía Nam”, đã phục vụ được yêu cầu của các xí nghiệp, công trường, cơ quan, trường học … của thành phố cũng như của trung ương đóng tại thành phố, đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động.

Song bên cạnh đó chúng ta cũng còn có những nhược điểm và khuyết điểm như sau : Việc tuyển dụng qúa mức yêu cầu gây ra lãng phí; các thể lệ còn nhiều phiền phức, phải qua nhiều khâu, nhiều nấc, sinh ra chậm trễ về thời gian ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất; mất cảnh giác để phần tử xấu chui vào cơ quan, xí nghiệp của Nhà nước; có nơi còn nhiều hiện tượng cửa quyền, gây khó khăn và phiền hà cho nhân dân.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề, Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số điểm chính để thống nhứt thực hiện ở thành phố :

1. Các ngành, các cấp, các cơ quan, xí nghiệp đóng tại thành phố phải thực hiện nghiêm chỉnh thông tư số 07/LĐ-TT ngày 2 tháng 4 năm 1977 của Bộ Lao động “hướng dẫn việc tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhâ, viên chức Nhà nước ở các tỉnh, thành phố phía Nam”. Sở Lao động thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa thêm thông tư của Bộ Lao động và hướng dẫn thực hiện tốt theo tinh thần chỉ thị này của Ủy ban nhân dân thành phố;

2. Về thủ tục tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề : Phải căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch biên chế lao động hàng năm được cấp trên duyệt và theo chỉ tiêu phân bổ về địa phương tuyển dụng lao động của Sở Lao động thành phố và Phòng Lao động các quận, huyện, các cơ quan, xí nghiệp, công trường của Nhà nước đóng tại thành phố được phép quan hệ với Ủy ban nhân dân phường, xã, trực tiếp ký hợp đồng tuyển dụng lao động theo đúng chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện quy định trong Thông tư số 07/LĐ-TT và phù hợp với yêu cầu của đơn vị. Người xin việc phải lập đầy đủ hồ sơ, lý lịch như đã quy định, và lý lịch chỉ cần có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã sở tại, không phải thông qua sự đồng ý xác nhận của Phòng Lao động quận, huyện. Đơn vị tuyển người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tuyển dụng của mình. Sau khi tuyển xong, phải thông báo lại danh sách số người được tuyển cho Ủy ban nhân dân phường, xã và Phòng Lao động quận, huyện sở tại để các cơ quan này tổng hợp tình hình báo cáo về Sở Lao động và Ban Tổ chức chánh quyền thành phố theo định kỳ hàng tháng.

Các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước không được phép tuyển dụng lao động vượt quá chỉ tiêu biên chế đã được Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Bộ chủ quản (nếu là cơ quan, xí nghiệp thuộc trung ương) duyệt và không được tuyển dụng lao động không có hộ khẩu thường trú tại thành phố;

3. Các cơ quan tài chánh, Ngân hàng, Thương nghiệp, Lương thực thành phố và cấp quận, huyện căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch biên chế lao động được duyệt của các cơ quan, xí nghiệp, công trường, và căn cứ vào hồ sơ tuyển dụng lao động, mà xét giải quyết tiền lương, các khoản phụ cấp đi theo tiền lương, lương thực, nhu yếu phẩm cho số lao động mới được tuyển dụng theo đúng tiêu chuẩn chế độ hiện hành của Nhà nước;

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi cho các Sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, xí nghiệp của trung ương đóng tại thành phố để quán triệt và thi hành nghiêm chỉnh. Hằng tháng Sở Lao động có trách nhiệm báo cáo thường xuyên việc thực hiện chỉ thị này về Ủy ban nhân dân thành phố.

 


Nơi nhận:
Thường vụ Thành ủy (để biết và phối hợp)
- Văn phòng Thành ủy -nt-
- Ban tổ chức Thành ủy -nt-
- Các Ban, ngành, Sở (để phổ biến tận)
- UBND các quận, huyện (cơ sở và hướng dẫn thi hành)
- Các cơ quan, xí nghiệp Trung ương đóng tại TP (để thực hiện)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP
- VP Anh 6 Dân (để báo cáo)
- Tổng hợp (chị Hoa)
- VP (Anh 3 Tịnh, Anh 6 Khanh, Anh 2 Minh)
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 
 
 
 
Văn Đại