Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 420-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 1978 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ KINH TẾ

Tiếp theo Quyết định số 126-TTg ngày 24-02-1978 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức nghiên cứu việc sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lưu ý thực hiện các vấn đề sau đây:

1. Các ngành đều đã triển khai việc nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế. Nhưng nhìn chung công việc tiến hành chậm so với yêu cầu của công tác quản lý.

Các ngành cần kiểm điểm việc thực hiện quyết định số 126-TTg, và trong tháng 8 năm 1978 phải gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Viện nghiên cứu quản lý kinh tế về:

- Kết quả việc nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế của ngành mình;

- Chương trình tiến hành công việc này trong quý III và quý IV năm 1978 của ngành.

2. Từng ngành soát xét lại các chế độ công tác, các thủ tục công tác của ngành xem có những gì bất hợp lý (gây ra nhiều giấy tờ, làm phiền hà mọi người liên quan, làm chậm trễ công việc …) và sửa đổi ngay, không được để dây dưa mãi.

3. Từng ngành báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những chế độ công tác thủ tục công tác nào của Nhà nước hoặc của các ngành khác mà thấy là không hợp lý (nói rõ các lý do) và kiến nghị sửa đổi, nếu có.

Các kiến nghị này cần gửi về Văn phòng Phủ thủ tướng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế và ngành chủ quản.

Nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế là công việc phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải kiên trì và tỉ mỉ, chu đáo. Trong tình hình mới hiện nay, từng đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ phải quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác này, mà không được khoán trắng cho cán bộ cấp dưới.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 

 

Lê Thanh Nghị