Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 42/CT-BQP

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ ĐỢT 1 NĂM 2010

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, làm tốt công tác này là góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Những năm qua, công tác tuyển quân đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả tốt; góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, từ năm 1992 - 2009 việc thực hiện thâm nhập “3 gặp, 4 biết” trong tuyển quân hàng năm do các đơn vị nhận quân phối hợp với địa phương thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế là: chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị ở địa phương trong tuyển quân; đơn vị nhận quân phải tổ chức khung với nhiều đoàn cán bộ đến các địa phương thâm nhập đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tốn kém thời gian, kinh phí, vật chất của đơn vị và địa phương. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, năm 2009 Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo làm thí điểm không thực hiện “3 gặp, 4 biết” tại một số địa phương, đơn vị để rút kinh nghiệm. Qua rút kinh nghiệm cơ bản các địa phương, đơn vị đều đề nghị không thực hiện “3 gặp, 4 biết” đối với các đơn vị nhận quân mà chuyển giao nhiệm vụ này cho các địa phương chịu trách nhiệm thực hiện. Năm 2010 Bộ Quốc phòng quyết định chuyển giao nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ đơn vị nhận quân về các địa phương thực hiện.

Để thực hiện công tác tuyển quân đợt 2 năm 2010 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chỉ thị:

1. Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác tuyển quân đợt 1/2010

a. Trên cơ sở các nội dung đã thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyển quân đợt 1 năm 2010 (tập trung vào nội dung các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết” thay cho đơn vị nhận quân); làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đề xuất chủ trương, biện pháp để công tác tuyển quân đợt 2 năm 2010 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn; trong đó xác định rõ việc các đơn vị nhận quân không thực hiện thâm nhập “3 gặp, 4 biết” trong điều kiện hiện nay đã phù hợp chưa? quy trình triển khai, thực hiện tuyển quân như thế nào cho hợp lý (tổ chức hiệp đồng, kiểm tra xét duyệt hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức giao nhận quân, loại trả tân binh không đủ tiêu chuẩn, bù đổi …); công tác bảo đảm trong tuyển quân (kinh phí, xăng dầu, vận chuyển, quân trang); những nội dung cần sửa đổi về tiêu chuẩn sức khoẻ, thủ tục hồ sơ, tổ chức lễ giao nhận quân…

b. Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm:

- Đối với các Quân khu và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức ở hai cấp; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp quân khu; riêng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ tổ chức một cấp.

- Đối với các đơn vị nhận quân: Tổ chức ở hai cấp; cấp Sư đoàn (Lữ đoàn và tương đương) và cấp đầu mối trực thuộc Bộ.

c. Thời gian tổ chức hội nghị: cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị nhận quân (Sư đoàn, Lữ đoàn và tương đương) xong trước ngày 20 tháng 4 năm 2010; các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2010.

2. Cơ quan quân sự địa phương các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức triển khai, thực hiện rút kinh nghiệm nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

3. Kinh phí bảo đảm cho rút kinh nghiệm:

- Đối với các địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm.

- Đối với các đơn vị nhận quân thực hiện theo chế độ tiêu chuẩn hội nghị hiện hành trong ngân sách Bộ đã cấp cho đơn vị.

4. Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả; nghiên cứu đề xuất những chủ trương, biện pháp để công tác tuyển quân đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhận được Chỉ thị này, các địa phương, các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện đúng quy định và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 10 tháng 5 năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thủ trưởng Bộ;
- UBND, BCHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc TU;
- Các đơn vị đầu mối trực thuộc BQP;
- Cục Quân lực/BTTM;
- Các cục: Tuyên huấn, Tổ chức, Dân vận/TCCT, Quân y, Vận tải/TCHC;
- Lưu: VT, NC (Ta 210b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Khắc Nghiên