Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, việc ứng dụng kỹ thuật bức xạ, hạt nhân trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y tế, xây dựng và các hoạt động nghiên cứu khoa học đã mang lại những kết quả đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động y tế, khám chữa bệnh có sử dụng thiết bị X-Quang trên địa bàn tỉnh cũng đã đi vào nề nếp, hầu hết các cơ sở X- Quang đã thực hiện việc khai báo, đăng ký, cấp phép sử dụng thiết bị theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong lĩnh vực hoạt động khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển, sử dụng khoáng sản có phóng xạ; hoạt động nghiên cứu, kiểm định, kiểm nghiệm và sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông, … có sử dụng nguồn bức xạ ở một số cơ sở vẫn còn tuỳ tiện, chưa thực hiện khai báo, đăng ký, cấp giấy phép và không có sự kiểm soát, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiềm ẩn hiểm họa khó lường.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân có sử dụng nguồn bức xạ trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông, hoạt động y tế,… và các cơ sở hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản có phóng xạ trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng các thiết bị có nguồn bức xạ trong nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất kinh doanh, hoạt động y tế và các cơ sở hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản có phóng xạ trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo và xin cấp giấy đăng ký, giấy phép hoạt động cho các hoạt động liên quan đến bức xạ theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quan trắc bức xạ trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cơ sở có sử dụng các nguồn bức xạ, có chất thải phóng xạ nhưng không khai báo, không xin cấp giấy đăng ký, giấy phép theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ đến các địa phương, cơ quan quản

lý và các tổ chức, cá nhân đang hoạt động có liên quan đến nguồn bức xạ trên địa bàn tỉnh được biết, nắm vững và chấp hành thực hiện.

2. Các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến và mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng khoáng sản có phóng xạ và các cơ sở có sử dụng thiết bị có nguồn bức xạ trong nghiên cứu, sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông, hoạt động y tế,… phải thực hiện khai báo, xin cấp giấy đăng ký, giấy phép hoạt động bức xạ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh chất thải phóng xạ.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản có phóng xạ như sa khoáng titan, than đá, graphit, … thực hiện khai báo, xin cấp giấy đăng ký hoặc giấy phép hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn các thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ.

Sở Công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định và sản xuất kinh doanh có nguồn bức xạ hoặc chất thải phóng xạ phải tiến hành các thủ tục khai báo, xin cấp giấy đăng ký, giấy phép hoạt động bức xạ theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm tra các dự án đầu tư, thiết bị, công nghệ có nguồn bức xạ theo danh mục thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và ngành nghề kinh doanh có điều kiện để cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng liên quan ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến bức xạ hiểu và chấp hành thực hiện; phát hiện các hành vi vi phạm, phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý, khắc phục và ngăn ngừa hậu quả.

Các ngành, các địa phương có liên quan và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nguồn bức xạ trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải