Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT VÀ BỆNH DO VI RÚT ZIKA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika là bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm. Từ đầu năm 2016 đến nay, bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika trên phạm vi cả nước tăng cao. Cả nước ghi nhận 87.830 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, tử vong 29 trường hợp. Tính đến ngày 21/11/2016 toàn quốc phát hiện 62 trường hợp nhiễm vi rút Zika, trong đó thành phố Hồ Chí Minh 53 trường hợp, các tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương, Đắk Lắk mỗi tỉnh 02 trường hợp, các tỉnh Phú Yên, Long An, Trà Vinh, mỗi tỉnh 01 trường hợp. Khu vực miền Trung phát hiện 23.153 trường hợp Sốt xuất huyết, trong đó có 03 trường hợp tử vong, số mắc tăng 87,4% so với cùng kỳ 2015, có 03 trường hợp nhiễm vi rút Zika.

Tại tỉnh Ninh Thuận, tính đến ngày 25/11/2016 toàn tỉnh phát hiện 670 trường hợp Sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Bệnh phân bố 7/7 huyện, thành phố và xảy ra tại 50/65 xã, phường có ca mắc. Trong đó, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 234 trường hợp, Ninh Phước 186 trường hợp, Ninh Hải 128 trường hợp, Ninh Sơn 73 trường hợp, Thuận Nam 25 trường hợp, Thuận Bắc 22 trường hợp và Bác Ái 02 trường hợp. Số mắc tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2015 (670/227 trường hợp mắc). Chưa có trường hợp mắc bệnh do vi rút Zika. Chỉ số muỗi và lăng quăng truyền bệnh Sốt xuất huyết và Zika tăng cao vượt mức cảnh báo dịch trong những tháng có mưa vừa qua. Nhiều ổ đọng nước trong các vật dụng phế thải xung quanh nhà ở, tình trạng trữ nước sử dụng rất phổ biến trong cộng đồng là điều kiện thuận lợi cho lăng quăng và muỗi truyền bệnh phát triển. Bên cạnh đó, ý thức của người dân chưa cao, còn chủ quan và chưa tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Trong 02 tuần qua bệnh Sốt xuất huyết gia tăng nhanh, dự báo Sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch nếu chính quyền cơ sở không vào cuộc quyết liệt.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 20/10/2016 của Bộ Y tế về việc tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng lần 2 năm 2016 và triển khai công tác phòng chống bệnh do vi rút Zika và Sốt xuất huyết;

Để chủ động phòng chống Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika, không để bùng phát thành dịch lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Y tế: Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và phác đồ điều trị Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika tại các trường học. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền. Tùy tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện. Cập nhật thường xuyên, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng chống về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Ngành Y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika. Đặc biệt là việc huy động giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại gia đình và cộng đồng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác thông tin giáo dục truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika để người dân biết và tích cực chủ động thực hiện phòng chống dịch; nêu gương điển hình các hộ gia đình và xã, phường thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh trong cộng đồng.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế dự toán nguồn kinh phí đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika phù hợp với tình hình ngân sách của tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, chú ý khu vực tập trung dân cư, điều kiện vệ sinh kém; hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu sốt của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Huy động ngân sách, nguồn lực của địa phương để hỗ trợ công tác diệt lăng quăng/bọ gậy xử lý ổ dịch nhỏ.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng Ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika. Vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực thực hiện tuyên truyền các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ thị này. Giao Sở Y tế theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh LVB;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, Ban, Ngành có liên quan;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- UBND huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình