Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 274/TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THỂ DỤC - THỂ THAO

Hoạt động Thể dục thể thao trong những năm gần đây của nước ta đã có những tiến bộ, đạt được một số thành tích đáng khích lệ. Tuy vậy Thể dục - thể thao của nước ta còn ở trình độ thấp. Một trong những nguyên nhân của tình hình này là cơ sở vật chất cho hoạt động Thể dục - thể thao còn rất yếu kém, ngay cả ở thành phố, các địa bàn tập trung dân cư, các trường học và các cơ sở của lực lượng vũ trang. Nhiều sân bãi, cơ sở tập luyện Thể dục - thể thao còn bị lấn chiếm, bị sử dụng vào việc khác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng cục Thể dục - thể thao, Tổng cục Địa chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay những việc sau đây:

1. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch và kế hoạch xây dựng các Trung tâm Thể dục - thể thao cấp quốc gia (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh), cấp vùng (Hải Phòng, Bắc Thái, Nghệ An, Quảng Nam - Đà Nẵng, Khánh Hoà, Đắc Lắc, Cần Thơ), cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công trình Thể dục - thể thao do các ngành Trung ương quản lý, các công trình Thể dục - thể thao ở các địa bàn dân cư và các trường học trước cuối năm 1996.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch của các Trung tâm Thể dục - thể thao Quốc gia, các trung tâm vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công trình Thể dục - thể thao do các ngành Trung ương quản lý. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt quy hoạch các công trình Thể dục - thể thao của huyện, xã, trường học và của các ngành tại địa phương.

2. Các ngành, các cấp phải rà soát những công trình Thể dục - thể thao đã có để nâng cấp, bổ sung, phát triển, điều chỉnh, sắp xếp lại theo quy hoạch.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có trách nhiệm quản lý chặt chẽ diện tích đất đai dành cho các công trình Thể dục - thể thao, nghiêm cấm việc lấn chiếm sử dụng diện tích đất đai này vào việc khác.

3. Tuỳ điều kiện cụ thể từng nơi, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động Thể dục - thể thao trong nhà trường:

Các trường học có kế hoạch sắp xếp, bố trí lại hoặc cải tạo các cơ sở vật chất hiện có dành cho hoạt động Thể dục - thể thao, vui chơi của học sinh.

ở những trường có điều kiện thì cần tăng thêm diện tích sân bãi, cơ sở luyện tập Thể dục - thể thao.

4. Tổng cục Thể dục - thể thao, Tổng cục Địa chính, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành, hướng dẫn việc quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng các công trình Thể dục - thể thao; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)