Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 27/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 08 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN SAU ĐỢT NUÔI TÔM SÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Thực hiện Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y, trong thời gian qua tỉnh Bến Tre áp dụng biện pháp đồng loạt gián đoạn sau mỗi vụ nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, hạn chế được ô nhiễm môi trường nuôi, tình hình dịch bệnh trên tôm sú nuôi trong năm 2007 giảm đáng kể so với năm 2006.

Để có thời gian gián đoạn sau mỗi vụ nuôi (cắt vụ) nhằm tái tạo lại môi trường và có thời gian chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cho đợt nuôi tiếp theo, hạn chế đến mức thấp nhất mầm bệnh đốm trắng và các bệnh nguy hiểm khác gây bệnh cho tôm sú nuôi có điều kiện tồn tại và lây lan trên diện rộng; theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú và Giám đốc Sở Thủy sản; Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ thị:

1. Áp dụng biện pháp cắt vụ nuôi tôm sú năm 2007 trên địa bàn ba huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Từ ngày 01 tháng 09 năm 2007 các tổ chức, cá nhân tạm ngưng việc sản xuất tôm sú giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tạm ngưng việc di nhập tôm sú giống từ ngoài vào tỉnh; tạm ngưng thả tôm sú giống để nuôi với mọi hình thức đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị mới.

Đối với các cơ sở sản xuất giống đã có hợp đồng cung ứng giống ngoài tỉnh trước ngày 01 tháng 9 năm 2007 nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thì tiếp tục được sản xuất để bán ra ngoài tỉnh theo hợp đồng.

2. Giao Sở Thủy sản hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị thống nhất trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo cho Thanh tra Thủy sản và các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị này; quan hệ với các tỉnh cung ứng tôm sú giống cho Bến Tre đề nghị tạm ngưng việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với những lô tôm giống vận chuyển về Bến Tre trong thời gian cắt vụ.

3. Ủy ban nhân dân các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú:

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại địa phương, tuyên truyền vận động để các thành viên và nhân dân chấp hành tốt nội dung Chỉ thị.

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội Kiểm tra liên ngành của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có nuôi tôm sú, tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có nuôi tôm sú phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nắm lại cụ thể diện tích đã thả nuôi vụ 2, chỉ đạo các ấp, tổ nhân dân tự quản tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia giám sát chặt chẽ việc chấp hành nội dung Chỉ thị này. Củng cố vai trò hoạt động của các ban quản lý vùng nuôi để tự kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị trong vùng nuôi.  

5. Công an tỉnh chỉ đạo cho các lực lượng trong ngành phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi và các Đài Truyền thanh địa phương phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị này cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tôm sú giống và người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh thông suốt để nghiêm chỉnh chấp hành.

7. Giao cho Sở Thủy sản chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú khảo sát tình hình dịch bệnh, điều kiện về thời tiết, độ mặn, môi trường từng vùng nuôi, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước 30 ngày kể từ ngày cho phép sản xuất, di nhập, thả giống nuôi lại trong vụ nuôi tiếp theo ở từng vùng nuôi và hình thức nuôi cụ thể.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo