Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 15/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ thị:

1. Cục Thuế:

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng nộp thuế, cung cấp dịch vụ hỗ trợ giúp cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế hiểu biết về Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế để giảm tình trạng người nộp thuế vi phạm Luật Thuế.

- Cục Thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật. Phát hiện, xử lý kịp thời theo chức năng nhiệm vụ và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng điều tra xử lý đối với các hành vi sử dung hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp, gian lận trốn thuế.

- Thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế, phí lệ phí và thu khác vào Ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật.

- Có kế hoạch phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Tư pháp, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các Tổ chức tín dụng và các cơ quan có liên quan thu ngay các khoản nợ đọng của các doanh nghiệp có khả năng thu hồi vào Ngân sách nhà nước; đồng thời có phương án xử lý dứt điểm đối với các khoản nợ không có khả năng thu.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an Tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế cưỡng chế thu nợ thuế.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp với ngành thuế thực hiện biện pháp hỗ trợ thu qua ngân hàng theo quy định khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

3. Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Cục thuế, Công an Tỉnh và các cơ quan có liên quan có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời tình trạng thành lập doanh nghiệp để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và các tổ chức cá nhân.

4. Công an Tỉnh và Sở Thương mại và Du lịch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan tăng cường công tác phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, gian lận thuế, mua bán hoá đơn bất hợp pháp. Phối hợp cơ quan thuế, chính quyền địa phương thực hiện biện pháp cưỡng chế thu các khoản nợ thuế vào Ngân sách nhà nước.

5. Đề nghị Viện kiểm sát, Toà án nhân dân truy tố xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án có liên quan đến lĩnh vực thuế do cơ quan Công an và cơ quan Thuế chuyển sang.

6. Cục Thống kê cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin có liên quan đến các cơ sở sản xuất kinh doanh cho cơ quan chức năng theo quy định tại Luật Thống kê.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án có liên quan đến lĩnh vực thuế. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các Ban quản lý dự án, cơ quan quản lý giao thông vận tải ... phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tốt đề án Ủy nhiệm thu, dành một phần ngân sách thu được từ khoản thu vượt thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh để lại cho xã phường thị trấn, chống thất thu lĩnh vực xây dựng cơ bản, giao thông vận tải.

8. Đài Phát thanh truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp phối hợp với Cục Thuế có kế hoạch đẩy mạnh việc tuyên truyền các Luật Thuế, để mọi tổ chức cá nhân hiểu rỏ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc nộp thuế cho Nhà nước, các chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm các chính sách thuế. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các đối tượng vi phạm chính sách thuế hoặc có số nợ đọng thuế lớn theo thông báo của cơ quan thuế.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao cho Cục trưởng Cục Thuế triển khai thực hiện và cùng Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo dõi thực hiện các nội dung của Chỉ thị này; báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh định kỳ quý, năm.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thị, thành phố tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa