Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2020

Vụ Đông được xác định là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần quyết định mục tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm. Năm 2020 dự báo sản xuất vụ Đông phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ xảy ra mưa, bão, ngập lụt; nguồn tồn dư các loại dịch hại như chuột, sâu keo mùa thu, châu chấu, bọ xít, rệp, sâu xanh, sâu khoang,... từ vụ Hè thu - Mùa năm 2020; Dịch bệnh covid 19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước nên sẽ tác động ảnh hưởng rất lớn việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ Đông 2020.

Để sản xuất vụ Đông năm 2020 giành thắng lợi, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Căn cứ Đề án sản xuất vụ Đông năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành, tình hình sản xuất vụ Hè thu - Mùa 2020 và đặc điểm về đất đai, khí hậu của địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sản xuất vụ Đông năm 2020 của địa phương mình sát, đúng với tình hình; phát huy lợi thế, đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để bố trí các loại cây trồng phù hợp, khép kín diện tích; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

b) Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020 của địa phương; Phân công lãnh đạo UBND huyện, thành phố, thị xã và cán bộ chuyên môn các phòng, ban có liên quan chỉ đạo cụ thể ở từng cụm xã, từng xã, phường, thị trấn.

c) Phát động phong trào ra quân diệt chuột trước khi triển khai vụ Đông và ra quân làm thủy lợi.

d) Tổ chức rà soát diện tích lúa kém hiệu quả, diện tích không đảm bảo nước tưới để xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đảm bảo hợp lý, hiệu quả.

e) Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích để nông dân tích cực sản xuất; thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, bố trí thời vụ, cây trồng hợp lý trên từng chân đất để né tránh thiên tai, nhằm giảm thiểu về thiệt hại, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.

g) Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm, kích thích thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập cho nông dân.

h) Cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm nông dân, ngoài chính sách của Trung ương và của tỉnh. Rà soát lại nguồn kinh phí đầu tư sản xuất đã được phê duyệt để triển khai xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở cử cán bộ xuống cơ sở để phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cho nông dân sản xuất, phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ Đông năm 2020.

b) Thành lập các đoàn kiểm tra sản xuất vụ Đông năm 2020; phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành, thị làm tốt công tác quản lý Nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Đồng thời nắm bắt thông tin, đề xuất của nông dân để xử lý các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở để thực hiện tốt Đề án sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2020 đã đề ra.

c) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn, báo chí khác tăng cường xây dựng các chương trình hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn đề ra.

d) Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ để theo dõi, nắm tình hình diễn biến của thời tiết, nhất là tình hình về mưa bão, nguy cơ lũ lụt, rét đậm rét hại và các diễn biến bất thường khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả với những tình huống thời tiết bất thuận, giảm thiểu tối đa thiệt hại đến cây trồng, vật nuôi.

e) Tổng hợp tình hình và kết quả sản xuất vụ Đông năm 2020, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương liên quan theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kịp thời kinh phí cho các địa phương về các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy định hiện hành. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ kinh phí trồng ngô, rau các loại trên đất lúa và kinh phí hỗ trợ diện tích trồng ngô chuyển gen phòng trừ sâu keo mùa thu để khuyến khích bà con nông dân an tâm sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

4. Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Bản Vẽ và các công ty thủy điện khác trên địa bàn tỉnh điều chỉnh lịch phát điện phù hợp, có phương án điều tiết xả nước đảm bảo nhu cầu cho sinh hoạt và kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020. Trường hợp xả lũ phải thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân trước khi xả để người dân chủ động phòng tránh và thu hoạch sản phẩm trên cây trồng, giảm thiểu thiệt hại.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương để chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật đã khẳng định có hiệu quả tại Nghệ An, đồng thời tiếp tục tổ chức nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất.

6. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin truyền hình vào thời điểm thích hợp và đưa tin lên các trang bài báo viết liên quan đến diễn biến thời tiết bất thường, thời vụ và các giải pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Đông, ... giúp người dân phòng tránh và giảm thiệt hại do thời tiết gây ra.

b) Kịp thời đưa tin biểu dương những địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cá nhân có những giải pháp tốt trong sản xuất, kinh doanh về nông nghiệp; đồng thời có những phản ánh kịp thời đối với những địa phương không làm tốt công tác chỉ đạo, người dân chưa chấp hành nghiêm túc sản xuất vụ Đông để rút kinh nghiệm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo động lực để nông dân và các tổ chức tham gia sản xuất nông nghiệp tích cực triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo sản xuất vụ Đông năm 2020 an toàn, thắng lợi./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Trồng trọt;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Khoa học và CN, Công Thương;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Nghệ An;
- CVP, PVP (KT) UBND tỉnh;
- Phòng NN VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN (D. Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nghĩa Hiếu