Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 9 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2007 – 2008 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục”; Chỉ thị số 32/2006/CT-BGD-ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2006 - 2007 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đạt được những kết quả nhất định. Giáo dục - đào tạo tiếp tục ổn định và phát triển; công tác xã hội hóa giáo dục được mở rộng; công tác giáo dục phổ thông tiếp tục được triển khai, đặc biệt là “đổi mới phương pháp dạy và học”. Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục” được xã hội đồng tình hưởng ứng và đã triển khai nghiêm túc trong toàn ngành.

Có được những kết quả nêu trên là được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục - Đào tạo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời, sự chủ động của lãnh đạo ngành và sự cố gắng của toàn thể đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp thu sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2007 - 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm:

- Tổ chức tổng kết đánh giá sâu sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007, sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo để làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2007 - 2008, tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là thay sách lớp 11.

- Triển khai Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ”; tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt phân ban ở trung học phổ thông, đẩy mạnh giáo dục toàn diện chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật; tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá quá trình dạy và học; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục củng cố mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng bộ hóa; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng, thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát quy hoạch tổng thể hệ thống trường lớp của các địa phương, trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống trường lớp ở các địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa và tạo điều kiện thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học mới 2007 - 2008 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo và theo tinh thần Chỉ thị này, cụ thể:

- Bảo đảm huy động trẻ em 5 tuổi đến học các trường mầm non, trẻ em 6 tuổi vào học lớp một, thực hiện tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường trong năm học mới;

- Đảm bảo đủ cơ sở trường lớp cho việc học tập của học sinh trong năm học mới, tăng cường mở rộng các lớp hai buổi ngày và bán trú.

- Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nội vụ thực hiện tốt việc tuyển dụng, bố trí giáo viên đủ đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo Thông tư số 35/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Nội vụ trong năm học mới.

- Tiến hành quy hoạch mạng lưới phát triển cơ sở vật chất trường học, thực hiện có kết quả Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục - đào tạo trong việc thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục - đào tạo trong năm học 2007 - 2008 đạt kết quả tốt nhất.

4. Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền phổ biến những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục - đào tạo để nhân dân trong tỉnh biết, hưởng ứng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về hoạt động giáo dục đào tạo để các hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện.

6. Sở Giáo dục - Đào tạo khẩn trương tổng hợp báo cáo tình hình sau khai giảng năm học mới gửi về Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao và có kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ