Hệ thống pháp luật

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 249-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 1959 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÚC TIẾN CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: 

-Các Bộ Tài chính, Nội vụ
- Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương,
- Các Uỷ ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh

 

Từ tháng 7-1958, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị tiến hành công tác địa chính ở vùng đã cải cách ruộng đất (Chỉ thị số 334-TTg ngày 03-7-1958). Nhưng, đến nay, nói chung các tỉnh mới đang tiến hành sắp xếp tổ chức ngành Địa chính, đào tạo cán bộ; như thế là công việc tiến hành chậm và do đó không đạt được yêu cầu về thời gian đã đề ra. Nguyên nhân một phần là do khuyết điểm của các ngành có trách nhiệm ở trung ương, một phần cũng là khuyết điểm của các địa phương, chưa thực hiện thực chuẩn bị chấp hành Chỉ thị về công tác này.

Thủ tướng Chính phủ nhắc các ngành có trách nhiệm ở trung ương và Uỷ ban Hành chính các cấp kiểm điểm kết quả công tác đã qua và trên cơ sở ấy thống nhất nhận thức về chủ trương, đặt kế hoạch thi hành Chỉ thị số 334-TTg; coi công tác địa chính, mà trước mắt là việc tu chỉnh bản đồ cũ và đo đạc mới, là một công tác cần thiết phải làm hiện nay ở nông thôn, kết hợp với công tác trung tâm hiện nay là hợp tác hóa nông nghiệp và sản xuất vụ mùa. Cần gấp rút xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ, bố trí lãnh đạo nhằm hoàn thành việc tu chỉnh bản đồ cũ, đo đạc mới nhậm nhất vào đầu năm 1960.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với bản quy định của Bộ Tài chính kèm theo. Uỷ ban Hành chính các địa phương căn cứ bản quy định ấy mà giải quyết một số vấn đề có liên quan đến công tác địa chính và đặt kế hoạch thi hành trong địa phương mình. Nếu như có điểm nào cần bổ sung hoặc sửa đổi thì báo cáo Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cần phối hợp với các ngành có liên quan, hướng dẫn Uỷ ban Hành chính các địa phương thi hành, giải quyết kịp thời đề nghị các địa phương. Nếu có vấn đề gì ngoài phạm vi quyền hạn của Bộ thì kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác địa chính sớm hoàn thành.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phạm Hùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 249-TTg về việc xúc tiến công tác địa chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 249-TTg
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 29/06/1959
  • Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng
  • Người ký: Phạm Hùng
  • Ngày công báo: 08/07/1959
  • Số công báo: Số 25
  • Ngày hiệu lực: 14/07/1959
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản