Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 246-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1959 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ CÒN LẠI TRONG CÔNG TÁC THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Sau khi hoà bình lập lại, trong hoàn cảnh còn khó khăn, Đảng và Chính phủ đã có nhiều cố gắng và đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ trong công tác thương binh liệt sĩ. Hiện nay, còn một số nhiệm vụ cần tiếp tục làm  để tiến tới hoàn toàn giải quyết vấn đề thương binh liệt sĩ sau chiến tranh. Thủ tướng phủ lưu ý các ngành, các cấp xúc tiến những công việc sau đây trong thời gian tới.

Đối với thương binh.

1. Đối với thương binh tật nặng, không có điều kiện về an dưỡng với gia đình, hiện đang ở các trại an dưỡng, Thủ tướng phủ giao trách nhiệm cho hai tỉnh Nghệ an, Hà nam xây dựng ở mỗi tỉnh một an dưỡng đường (xây dựng bền vững lâu dài) và chuẩn bị thích đáng về sinh hoạt vật chất và tinh thần để đón anh em.

2. Đối với trên 200 anh em đang có bệnh và đau yếu, hiện ở các trại điều dưỡng do Bộ Nội vụ phụ trách, các cơ quan Y tế cần phối hợp, giúp đỡ tổ chức việc điều trị và bồi dưỡng cho anh em chóng bình phục, để sớm trở lại làm việc được. Riêng đối với những anh em bị bệnh thần kinh (một số ít điên) các cơ quan Y tế cần cố gắng sắp xếp để thu nhận và điều trị.

Việc chữa bệnh, chữa thương tật cho anh em thương binh nói chung cần được cải tiến hơn nữa.

3. Đối với gần 1.500 anh em có khả năng lao động, hiện ở trại đã lâu, cần xúc tiến việc sắp xếp công việc làm cho anh em theo mấy hướng sau đây:

a) Đối với những anh em có khả năng sản xuất nông nghiệp thì tiếp tục đưa về địa phương tham gia sản xuất. Các tỉnh quê quán của anh em phải tích cực tạo điều kiện để tiếp nhận anh em về. Đối với thương binh miền Nam, sẽ sắp xếp cho anh em vào các tập đoàn sản xuất miền Nam.

b) Đối với những anh em không có điều kiện về sản xuất nông nghiệp, có thể sắp xếp cho anh em làm những công việc sau đây:

- Tổ chức những cơ sở thủ công, nhắm những ngành nghề có triển vọng lâu dài và thích hợp với khả năng của anh em; hoặc sắp xếp anh em vào những cơ sở sẵn có. Bộ Nội thương, Ngân hàng trung ương cần giúp đỡ Bộ Nội vụ trong việc chọn ngành nghề, cho vay vốn, tạo điều kiện chuyển anh em sang sản xuất.

- Chuyển một số anh em có khả năng, trình độ vào làm việc ở các cơ quan, ở các xí nghiệp, hay vào học ở các lớp đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật. Các ngành, các cấp phải ưu tiên tuyển dụng anh em, và chú ý dành những công việc thích hợp cho những anh em thương tật tương đối nặng như cụt chân, cụt tay.

4. Đối với những anh em thương binh đã về địa phương, cần tiếp tục giúp đỡ anh em trong công việc sản xuất, trong việc tham gia tổ đội công và hợp tác xã, giúp anh em ổn định đời sống. Về chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ trong phong trào hợp tác hóa, Thủ tướng phủ sẽ có chỉ thị cụ thể sau.

Đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ:

1. Đối với mồ liệt sĩ chưa cất bốc, và đối với những mồ và nghĩa trang đã hư hỏng, các địa phương cần tranh thủ, trong mùa khô tới, vận động nhân dân cất bốc, hoặc tu sửa cho xong, sau đó chú ý bảo quản chu đáo. Chung quanh và trong các nghĩa trang, phải trồng cây râm mát và có trật tự.

2. Đối với những việc cấp bằng Tổ quốc ghi công và tiền tuất, các Uỷ ban Hành chính tỉnh cần có kế hoạch xúc tiến việc xét cấp cho kịp với yêu cầu của các gia đình liệt sĩ, kết hợp với việc khen thưởng tổng kết của quân đội. Phải cố gắng giải quyết đúng và gọn, để gia đình liệt sĩ yên tâm, phấn khởi.

Về tiêu chuẩn liệt sĩ, thì vẫn thi hành theo bản điều lệ ưu đãi gia đình liệt sĩ; đối với một số trường hợp khó xét, sẽ có văn bản giải thích sau:

3. Ngoài hai công tác kể trên, cần chú ý giúp đỡ các gia đình liệt sĩ trong công việc sản xuất, trong việc tham gia tổ đội công và hợp tác xã. Đối với một số trường hợp cha mẹ liệt sĩ mất sức lao động, con liệt sĩ không nơi nương tựa, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trên, các địa phương cần chấn chỉnh tổ chức phụ trách công tác thương binh, liệt sĩ, phục viên cho thích hợp với nhiệm vụ.

Thủ tướng phủ nhắc các ngành, các cấp nhận rõ trách nhiệm của mình, quán triệt tinh thần chính sách của Đảng và Chính phủ, để làm chắc và tốt những nhiệm vụ trên đây.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng