Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Ngày 28/5/2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐ-BTC-BNV kèm theo quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Ngày 12/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND kèm theo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp, xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cập nhật kịp thời những thông tin vi phạm của doanh nghiệp vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; quản lý, tổ chức thực hiện cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Hàng tháng phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp (ngưng hoạt động, giải thể, phá sản).

- Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh định kỳ quý, 06 tháng, 9 tháng, hàng năm để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì phối hợp, theo dõi và tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo quy định tại các điểm a, c và d Khoản 2 Điều 17 quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tình hình hoạt động của Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Hợp tác xã.

2. Cục Thuế tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp về thuế; Kiểm tra việc thực hiện đăng ký kê khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp và xử lý các vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

- Tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

- Sau khi có thông tin về doanh nghiệp như tên, mã số thuế, thời gian bắt đầu hoạt động, kiểm tra xác minh tính xác thực của địa chỉ đăng ký của các doanh nghiệp.

- Rà soát, đối chiếu doanh nghiệp đã đăng ký mã số doanh nghiệp với danh sách doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cung cấp về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngừng hoạt động mà không thông báo với cơ quan thuế. Kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về những doanh nghiệp có doanh số tăng, giảm đột biến cho các cơ quan có liên quan.

- Công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

- Tiến hành kiểm tra quyết toán thuế đối với doanh nghiệp có hồ sơ giải thể trong thời gian quy định của pháp luật.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh định kỳ quý, 06 tháng, 9 tháng, hàng năm để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo thẩm quyền và thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an tỉnh danh sách doanh nghiệp vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế; danh sách doanh nghiệp đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không hoạt động ở nơi đăng ký trụ sở chính để phối hợp xử lý vi phạm.

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý được phân công và tình hình thực hiện phối hợp các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của năm trước; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Công an tỉnh

- Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin, tài liệu phòng ngừa vi phạm pháp luật của doanh nghiệp. Khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật thì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thu thập thông tin, tài liệu, tổ chức điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình điều tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động.

- Thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, nhân thân của người thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp pháp nhân, cá nhân đến từ nước ngoài và những trường hợp khác.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác minh, xử lý theo thẩm quyền đối với doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp có hành vi kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh định kỳ quý, 06 tháng, 9 tháng, hàng năm để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý được phân công và tình hình thực hiện phối hợp các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của năm liền trước; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình phối hợp các nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm tại doanh nghiệp.

4. Thanh tra tỉnh

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của ngành, địa phương.

- Chủ trì tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tránh trùng lặp trong kế hoạch thanh, kiểm tra của các đơn vị, gây khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra của tỉnh đối với các doanh nghiệp trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của tỉnh; tổng hợp chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25 tháng 11 hàng năm và gửi cho các đơn vị liên quan làm cơ sở thực hiện.

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện nội dung phối hợp quy định tại các điểm b Khoản 2 Điều 17 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Định kỳ quý, 06 tháng, 9 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an tỉnh.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp theo thẩm quyền, kiểm tra các doanh nghiệp đang hoạt động trong các Khu công nghiệp thuộc tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng, cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan quản lý nhà nước trên website của Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

- Định kỳ hàng tháng, cung cấp thông tin về doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan quản lý nhà nước trên website của Ban Quản lý các Khu công nghiệp các danh sách sau:

+ Doanh nghiệp không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể mà chưa làm thủ tục theo quy định;

+ Doanh nghiệp đã giải thể mà vẫn còn tiến hành hoạt động kinh doanh;

+ Doanh nghiệp kinh doanh không đúng nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh khi chưa có đủ điều kiện kinh doanh;

+ Doanh nghiệp kinh doanh không đúng địa chỉ trụ sở đăng ký.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh định kỳ quý, 06 tháng, 9 tháng, hàng năm để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được phân công và tình hình thực hiện phối hợp các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của năm trước; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật của ngành, lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Tổ chức việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, hướng dẫn doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện kinh doanh... đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện do mình quản lý; xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật theo thẩm quyền; đồng thời, thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính danh sách các doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, danh sách doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm phối hợp trong công tác kiểm tra doanh nghiệp khi có yêu cầu phối hợp của các cơ quan chủ trì tổ chức kiểm tra doanh nghiệp.

Định kỳ hàng tháng, các sở quản lý ngành, ban, ngành thuộc tỉnh gửi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư các thông tin về: các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận hoặc văn bản chấp thuận về điều kiện kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người quản lý doanh nghiệp; Quyết định xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người quản lý doanh nghiệp; Thông tin về vi phạm pháp luật của doanh nghiệp để Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, theo dõi.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh định kỳ quý, 06 tháng, 9 tháng, hàng năm để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tổ chức có nguy cơ vi phạm pháp luật theo chuyên môn, nghiệp vụ của ngành và thông tin cung cấp từ các sở, ban, ngành có liên quan, các địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện), các tổ chức, cá nhân khác...

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được phân công và tình hình thực hiện phối hợp các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của năm trước; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Tiếp nhận, xử lý thông tin về các doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp; tham gia quản lý, theo dõi hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn theo thẩm quyền, đồng thời có trách nhiệm phối hợp trong công tác kiểm tra doanh nghiệp khi có yêu cầu phối hợp của các sở, ngành. Xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và trước ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đăng ký, hoạt động, công tác hậu kiểm hộ kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn và tình hình kiểm tra các doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã đã kiểm tra theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi Cục thuế, các ban, ngành của địa phương và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động của các hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; định kỳ rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; lập kế hoạch, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo một cơ quan trực thuộc làm đầu mối tổng hợp và điều phối các hoạt động thanh, kiểm tra các đơn vị hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã tránh trùng lắp và cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn.

- Định kỳ vào tuần thứ nhất của tháng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký Hợp tác xã của tháng trước trên địa bàn cấp huyện và định kỳ trước ngày 28 tháng 02 hàng năm Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã của năm trước đó trên địa bàn huyện và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy định.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn quản lý gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh định kỳ quý, 06 tháng, 9 tháng, hàng năm để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và tình hình thực hiện phối hợp các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của năm trước; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật và các chính sách hỗ trợ của Trung ương đối với doanh nghiệp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Phối hợp quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của doanh nghiệp:

- Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp trong công tác kiểm tra doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, cơ quan chủ trì kiểm tra có trách nhiệm mời các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan tham gia phối hợp cùng kiểm tra doanh nghiệp nhằm hạn chế việc gây phiền hà cho doanh nghiệp.

- Trong phạm vi quyền hạn của mình, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm của doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định hiện hành. Nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thu hồi ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cơ quan xử lý vi phạm thông báo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã theo phạm vi và lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nội dung, yêu cầu và chế độ báo cáo trong công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn theo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp thông tin, tài liệu trong lĩnh vực quản lý của mình, phối hợp thực hiện yêu cầu của Công an tỉnh để phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật của doanh nghiệp. Quá trình thực hiện nhiệm vụ kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân để xử lý và thông báo cho Công an tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn phản ánh kịp thời về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Long