Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM 2014 - 2015

Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách đối với người có công với cách mạng, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tuy nhiên, ở một số Bộ, ngành, địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng chưa được quan tâm đúng mức; còn chưa xử lý kịp thời một số tồn đọng đối với người có công, chưa kiến nghị kịp thời việc sửa đổi, bổ sung các chính sách để giải quyết khó khăn của một bộ phận gia đình người có công với cách mạng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; việc tổ chức thực hiện chính sách còn sai sót, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Để đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đáp ứng nguyện vọng của người có công và toàn xã hội, kiên quyết khắc phục các thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công và tiếp tục hoàn thiện chính sách người có công theo các đối tượng khác nhau, hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 với 7 đối tượng là: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến và thực hiện chính sách ưu đãi người đối với người có công với cách mạng đã được ban hành. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, khắc phục các sai sót tiêu cực;

- Kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được ban hành, trong đó đặc biệt quan tâm đối với người có công thuộc diện hộ nghèo, còn khó khăn về nhà ở, người có công sống cô đơn không nơi nương tựa, người có công và gia đình người có công ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng;

- Kiến nghị việc biểu dương khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức rà soát đối tượng người có công thuộc phạm vi quản lý để cung cấp số liệu và phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

3. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền về các chính sách đối với người có công với cách mạng, giới thiệu các điển hình người có công vượt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, kết quả thực hiện chính sách người có công ở các địa phương, nhu cầu khắc phục chậm trễ, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách người có công; góp phần tạo phong trào toàn xã hội chăm sóc người có công, thiết thực kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

5. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công tại địa phương; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện đúng thời hạn, chính xác và có hiệu quả Chương trình này; báo cáo kết quả tổng rà soát người có công với cách mạng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước cho Hội đồng nhân dân cùng cấp vào tháng 10 năm 2015.

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, lập danh sách người có công với cách mạng chưa hoặc chưa được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước cũng như việc thực hiện các chính sách tại địa phương; giám sát việc thực hiện Chương trình này.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả tổng rà soát người có công với cách mạng chưa được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước trong 2 năm 2014 - 2015 và định hướng thực hiện chính sách người có công các năm sau cho Chính phủ vào tháng 10 năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NC, PL, KTTH, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2013 tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 23/CT-TTg
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 27/10/2013
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/10/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản