Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 23/2001/CT-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT LÒNG SÔNG ĐỊA PHẬN HÀ NỘI

Để công tác quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông địa phận Hà Nội theo đúng quy định tại Luật khoáng sản và Nghị định số 76/CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc thi hành Luật khoáng sản sửa đổi, Uỷ ban nhân dân Thành Phố Chỉ thị:

1- Nghiêm cấm các đơn vị, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh cát sông khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Các Quận, huyện, xã, phường ven sông không được cho thuê đất để mở các bến bãi khai thác và kinh doanh cát trái phép.

2- Giao Sở Công nghiệp chủ trì cùng Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành các vi phạm nói tại điểm 1 trên đây và xử phạt, đình chỉ hoạt động theo quy định của Nhà nước.

3- Từ nay đến cuối năm 2001, giao Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Quận, huyện có tài nguyên cát trên địa bàn và các ngành có liên quan xác định một số  địa điểm để tổ chức cho các đơn vị, cá nhân khai thác kinh doanh cát. Giao cho 1 số doanh nghiệp Nhà nước trong ngành vật liệu xây dựng tổ chức một số địa điểm kho bãi chứa cát để phục vụ các nhu cầu xây dựng của Thành phố. Tại một số huyện có thể tổ chức hợp các tác xã khai thác, kinh doanh cát.

Sở Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, cá nhân nói trên thực hiện các thủ tục xin phép thăm dò, khai thác, kinh doanh cát theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố trên cơ sở đảm bảo an toàn đê điều, chống sụt lở bờ sông và an toàn giao thông đường thủy.

4- UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông công chính, Công an Thành phố, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão. Chi cục quản lý thị trường, Cục thuế Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp triển khai thực hiện  ngay chỉ thị này và báo cáo kết quả về UBND Thành phố ./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
Nguyễn Thế Quang