Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 213-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1978 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THI HÀNH ĐIỀU LỆ XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

Vừa qua, Thường vụ Hội đồng Chính phủ đã họp hội nghị kiểm điểm việc thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ở các xí nghiệp trọng điểm (tháng 3 năm 1978). Hội nghị đã nhất trí xác nhận những kết quả của việc thi hành điều lệ. Ở những xí nghiệp thi hành tương đối tốt điều lệ, bước đầu đã có chuyển biến mới trong việc nâng cao sự chủ động của xí nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tương đối tốt chế độ hạch toán kinh tế, đưa công tác quản lý xí nghiệp đi dần vào nền nếp, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước năm 1977. Đồng thời có những thiếu sót và nhược điểm cần khắc phục như một số lớn cán bộ lãnh đạo chưa quán triệt điều lệ, chưa làm đúng điều lệ; việc thi hành điều lệ chưa đồng bộ, ăn khớp giữa trên và dưới, giữa ngành và cấp; việc chỉ đạo còn thiếu chặt chẽ, thường xuyên.

Để đẩy mạnh việc thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, Thường vụ Hội đồng Chính phủ quyết định mở rộng việc thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ra tất cả các xí nghiệp quốc doanh công nghiệp, và yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở đặt kế hoạch thi hành điều lệ này trong toàn bộ kế hoạch thực hiện nghị quyết số 37-CP ngày 09-02-1978 của Hội đồng Chính phủ, cụ thể là thực hiện tốt các việc sau đây:.

I. TIẾP TỤC QUÁN TRIỆT VÀ QUÁN TRIỆT HƠN NỮA TRONG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VỀ TINH THẦN VÀ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ XÍ NGHIỆP.

Các đồng chí Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có quản lý xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và các cơ quan có liên quan đến hoạt động của xí nghiệp phải tiếp tục tổ chức cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ nghiệp vụ và công nhân học tập Điều lệ xí nghiệp bằng các lớp tập huấn ngắn hạn hoặc các buổi nghiên cứu, trao đổi để hiểu đúng và làm đúng điều lệ.

Đối với một số địa phương và một số ngành chưa được tham dự tập huấn điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do trung ương tổ chức (tháng 6 năm 1977), Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ tổ chức một lớp tập huấn điều lệ vào quý II-1978, có sự giúp đỡ của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

II. ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP.

Các Bộ quản lý sản xuất và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo các xí nghiệp trực thuộc lập kế hoạch thi hành điều lệ một cách toàn diện, đồng bộ và giúp đỡ giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình để tạo điều kiện cho xí nghiệp thi hành tốt điều lệ.

Đối với các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh miền Bắc:

Các xí nghiệp trọng điểm đã thi hành điều lệ phải sơ kết việc thi hành điều lệ, có kế hoạch cụ thể, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, và tổ chức báo cáo trước cán bộ, công nhân để tiếp tục bồi dưỡng, quán triệt điều lệ, đồng thời đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng đồng khởi thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978, với nhiều hình thức phong phú.

Tất cả các xí nghiệp công nghiệp (kể cả xí nghiệp liên hợp), trong quý II-1978, phải xây dựng xong kế hoạch thi hành điều lệ xí nghiệp cả năm 1978 với những nội dung cụ thể nhằm giải quyết có trọng điểm và từng bước trong một kế hoạch toàn diện về những vấn đề sau đây:

- Xác định rõ phương hướng phát triển sản xuất, đổi mới kỹ thuật của xí nghiệp.

- Đẩy mạnh việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1978, trước mắt là hoàn thành tốt kế hoạch quý II-1978, chuẩn bị tốt việc thực hiện kế hoạch cả năm theo đúng nội dung nghị quyết số 37-CP ngày 09-02-1978 của Hội đồng Chính phủ, hướng vào việc cân đối lại kế hoạch trên tinh thần chủ động phát huy đến mức cao nhất năng lực tiềm tàng của xí nghiệp; soát xét lại kế hoạch năm theo hệ thống 9 chỉ tiêu pháp lệnh.

- Tích cực khơi nguồn vật tư, tăng cường tổ chức việc cung ứng và vận tải; huy động vật tư ứ đọng qua các mối quan hệ trực tiếp giữa các xí nghiệp, soát lại các định mức sử dụng vật tư, đề ra các biện pháp tiết kiệm và hạ các định mức đó; nghiên cứu vật tư thay thế và tận dụng phế liệu, phế phẩm.

- Tổ chức lại sản xuất của xí nghiệp, cân đối các dây chuyền sản xuất, bố trí lao động một cách khoa học, bảo đảm tăng năng suất lao động; cùng với các cơ quan có liên quan và cấp trên trực tiếp, giải quyết dứt điểm số lao động dôi ra.

- Tăng cường việc quản lý kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến cải kiến kỹ thuật; xác định rõ những vấn đề khoa học – kỹ thuật cần nghiên cứu và có kế hoạch tiến hành để nhanh chóng nâng cao trình độ sản xuất của xí nghiệp.

- Thực hiện đúng đắn chế độ hạch toán kinh tế, tăng cường công tác thống kê kế toán, tài chính, bảo đảm tích lũy, thi hành đầy đủ chế độ phân phối lợi nhuận.

- Cải tiến tổ chức quản lý xí nghiệp, xây dựng hệ thống nội quy; thi hành đúng đắn chế độ thủ trưởng quản lý xí nghiệp, cải tiến sự lãnh đạo của Đảng ủy xí nghiệp, và công tác của các đoàn thể quần chúng trong xí nghiệp; chấn chỉnh bộ máy quản lý theo đúng quy định của điều lệ xí nghiệp.

- Phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức trong xí nghiệp, lấy việc chấp hành các nội quy của xí nghiệp, các quy định của điều lệ xí nghiệp làm những nội dung cụ thể của việc thực hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức; xây dựng và đưa vào thực hiện các kế hoạch cải thiện đời sống công nhân, viên chức về ăn, ở, đi lại, chữa bệnh, giải trí,…. gắn chặt với việc đẩy mạnh phong trào đồng khởi thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1978.

Riêng đối với các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh miền Nam:

Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức trong tháng 4 năm 1978 một đoàn cán bộ nghiên cứu tại chỗ đặc điểm và cách thức vận dụng điều lệ xí nghiệp vào các xí nghiệp miền Nam, và sẽ tổ chức lớp tập huấn điều lệ xí nghiệp vào cuối quý II-1978 cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ở miền Nam để triển khai việc thi hành điều lệ xí nghiệp vào 6 tháng cuối năm 1978.

Để tạo điều kiện cho việc thi hành điều lệ, các Bộ, Tổng cục, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đến hoạt động của các xí nghiệp quốc doanh ở miền Nam phải làm tốt những việc sau đây:

- Các cơ quan cung ứng vật tư phải có kế hoạch thực hiện việc cung ứng vật tư theo đúng chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã giao cho xí nghiệp và đúng các chế độ hợp đồng kinh tế và các chế độ cung ứng mà Nhà nước đã ban hành.

- Các tổ chức vận tải phải ký các hợp đồng vận tải với các tổ chức cung ứng vật tư, bảo đảm việc vận chuyển vật tư cho xí nghiệp.

- Các cơ quan tài chính, tín dụng phải có kế hoạch giúp xí nghiệp giải quyết những vấn đề còn đang vướng mắc về quản lý vốn, cấp phát tài chính, tín dụng, phân phối lợi nhuận cho xí nghiệp.

- Các cơ quan lao động phải thi hành đúng đắn các chế độ về tuyển dụng lao động đối với xí nghiệp theo đúng điều lệ và các chế độ quản lý cụ thể hiện hành.

- Cấp trên trực tiếp của xí nghiệp phải thi hành đúng đắn việc phân cấp quản lý cán bộ cho xí nghiệp theo đúng quy định của điều lệ. Việc quản lý công nhân trực tiếp sản xuất phải được giao hẳn cho xí nghiệp.

- Các địa phương phải thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với các xí nghiệp quốc doanh do trung ương quản lý trong địa phương mình theo đúng quy định của Điều lệ xí nghiệp và nghị định số 24-CP của Hội đồng chính phủ.

Đối với các xí nghiệp vận tải và xí nghiệp xây dựng: Bộ Giao thông vận tải và Bộ xây dựng phải dự thảo điều lệ xí nghiệp và trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt vào đầu quý III-1978.

III. CÁC BỘ CHỨC NĂNG phải hướng dẫn xí nghiệp thi hành những chế độ quản lý đã có và tiếp tục nghiên cứu các chế độ quản lý mới, cụ thể:

- Ủy ban Kế hoạch Nhà nước phải nghiên cứu cải tiến chế độ kế hoạch hóa ở xí nghiệp, bổ sung bản hướng dẫn về xây dựng và thực hiện hệ thống 9 chỉ tiêu pháp lệnh mới.

- Bộ Tài chính hướng dẫn xí nghiệp sắp xếp lại, sử dụng tốt tài sản cố định và thi hành thông tư cải tiến chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp mới ban hành.

- Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính phải xây dựng bản hướng dẫn về thi hành thống kê kế toán thống nhất và chế độ kế toán trưởng ở xí nghiệp.

- Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước phải dự thảo xong chế độ quản lý thiết bị vào quý III-1978 để trình Chính phủ ban hành.

- Ủy ban Vật giá Nhà nước phải hướng dẫn xí nghiệp tính giá bán buôn xí nghiệp và nghiên cứu bổ sung chế độ tính giá và quản lý giá trong xí nghiệp.

IV. CÁC CƠ QUAN TUYÊN TRUYỀN VÀ TUYÊN HUẤN phải có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, động viên kịp thời và sâu rộng việc thi hành điều lệ xí nghiệp; các trường học về quản lý kinh tế phải có kế hoạch tập huấn điều lệ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và đưa nội dung của điều lệ vào chương trình giảng dạy trong năm 1978.

V. TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THI HÀNH LỆ XÍ NGHIỆP Ở TẤT CẢ CÁC NGÀNH, CÁC CẤP.

Các bộ, Tổng cục, Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố cần tăng trưởng chỉ đạo việc quán triệt và thi hành lệ tại các cơ quan, xí nghiệp trực thuộc, phải gắn việc chỉ đạo thi hành điều lệ với việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978, đồng thời phân công một đồng chí lãnh đạo chuyên trách công tác này, có một số cán bộ giúp việc chỉ đạo và báo cáo danh sách đồng chí lãnh đạo chuyên trách và các cán bộ giúp việc chỉ đạo lên Thủ tướng Chính phủ.

Thường vụ Hội đồng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo thi hành điều lệ xí nghiệp.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thường vụ Hội đồng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo việc thi hành điều lệ xí nghiệp, kết hợp chặt chẽ với việc thi hành nghị quyết hội nghị lần thứ III của trung ương Đảng và nghị quyết số 37-CP ngày 09-02-1978 của Hội đồng Chính phủ.

Văn phòng Phủ thủ tướng cùng với Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương có nhiệm vụ tổ chức thông tin, nắm vững tiến độ và nội dung kế hoạch thi hành điều lệ xí nghiệp ở các Bộ, địa phương, xí nghiệp trọng điểm; giúp Thường vụ Hội đồng Chính phủ nắm chắc tình hình thực hiện và chỉ đạo kịp thời/

Các ngành, các địa phương và các xí nghiệp trọng điểm (được chỉ định) phải nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo hàng tháng với Thường vụ Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện điều lệ xí nghiệp và thực hiện kế hoạch Nhà nước.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị