Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, hội đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên; hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng xã hội đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2016 ở một số địa phương chưa sát với tình hình thực tiễn; công tác phối hợp giữa Cơ quan Quân sự, Công an với các ban, ngành, hội đoàn thể chưa chặt chẽ; việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, thiếu cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là diện học sinh, sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng của một số địa phương chưa chặt chẽ; việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, kết luận sức khỏe có trường hợp thiếu chính xác nên chất lượng giao, nhận quân chưa cao, chưa vững chắc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh)

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Quân khu.

- Kiểm tra việc thực hiện “Quy trình làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nội dung, trình tự các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của cơ quan quân sự các cấp”, khắc phục kịp thời những hạn chế yếu kém trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các cấp.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp tăng cường rà soát, thẩm tra, xác minh, nắm chắc lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tuyệt đối không để lọt các trường hợp vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, trốn, tránh, lánh né thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

3. Sở Y tế

- Hướng dẫn kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe các địa phương, lưu ý phải bổ sung đúng, đủ thành phần (có đầy đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị) để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các Chủ tịch Hội đồng Khám sức khỏe.

- Hướng dẫn triển khai có hiệu quả việc sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên; tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, kết luận chính xác, tuyệt đối không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ vào quân đội, mà các đơn vị phải loại trả.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường THPT, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh gửi danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang học tại trường cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xét duyệt miễn, hoãn chính xác, không để sai sót sau khi tiến hành xét duyệt chính trị chính sách ở các cấp.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đặc biệt tập trung hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục gia đình và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ biết được quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức thăm hỏi động viên đến từng gia đình, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thực hiện tốt công tác chính sách đối với gia đình có con em nhập ngũ; đồng thời xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

6. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên: phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị này; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung quán triệt chủ trương, nhiệm vụ được giao làm “tròn khâu” trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, quan tâm tạo điều kiện giải quyết việc làm; đồng thời, tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, quân nhân đào ngũ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong phong trào tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

- Chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp tích cực làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phát huy khả năng, trách nhiệm trong công tác triển khai thực hiện quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chặt chẽ, đúng quy định.

8. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo dõi, nắm chắc tình hình, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng