Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2007-2008

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ VIII; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2007-2008, kế hoạch số 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2006-2007, căn cứ vào tình hình thực tế về công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang phối hợp với các sở ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyên, thị, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2007-2008 như sau:

1. Tổ chức quán triệt tinh thần Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ VIII, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/2006/CT-UB ngày 08/9/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học" với yêu cầu đổi mới có hiệu quả hơn công tác giáo dục - đào tạo của tỉnh trong năm học 2007 - 2008.

2. Triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” theo tinh thần công văn số 2507/UBND-VX ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó trọng tâm là tuyên truyền, vận động trẻ trong độ tuổi đến trường (kể cả các em đã nghỉ học 1 - 2 năm gần đây có khả năng vận động trở lại học).

Lưu ý thông báo cụ thể kế hoạch thời gian năm học (biên chế năm học) của các cấp, bậc học; nhất là đối với các cấp, bậc học có thay đổi kế hoạch thời gian năm học so với trước đây; vận động cha mẹ học sinh chuẩn bị tích cực các điều kiện để đưa con em đến trường theo kế hoạch. Hội khuyến học các cấp phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, ban giám hiệu các trường hỗ trợ điều kiện đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi trẻ em đều được đi học; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.

3. Triển khai và thực hiện nghiêm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên của ngành nhằm nâng cao ý thức giữ gìn phẩm chất, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của thầy cô giáo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Từ đó tác động đến việc nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của học sinh, xây dựng nề nếp, kỷ cương trong trường học.

4. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục" với 4 nội dung cụ thể là nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp (cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp). Ngoài 4 nội dung cụ thể trong cuộc vận động "Hai không" của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trên; do thực tế tình hình của tỉnh cần lưu ý thêm nội dung không giảng dạy theo kiểu “đọc, chép, truyền thụ kiến thức một chiều” và "học vẹt".

5. Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó cần quan tâm đến bậc tiểu học, nhất là lớp 1 và xem đây là nền tảng của chất lượng giáo dục phổ thông và chống ngồi nhầm lớp; tổ chức thực hiện tốt phân ban lớp 10, lớp 11; phát triển mẫu giáo 5 tuổi, đặc biệt đối với trẻ em đồng bào dân tộc Khmer, Chăm; tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện chương trình sách giáo khoa mới bậc tiểu học và cấp trung học cơ sở; thực hiện các giải pháp tích cực để khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, cần có lộ trình trong 2 - 3 năm tới không còn tình trạng này ở tất cả các cấp học, bậc học; nghiên cứu, ứng dụng các công cụ dạy, học tiên tiến đi đôi với đổi mới phương pháp dạy và học; thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh, kể cả ở trường chuyên ...

6. Đẩy mạnh phát triển giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên. Trong đó lưu ý đẩy mạnh công tác phân luồng, tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, đa dạng hóa hình thức đào tạo nghề, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, tăng cường quản lý cơ sở đào tạo nghề tư nhân, phát triển quy mô giáo dục nghề nghiệp.

Trường Đại học An Giang triển khai thực hiện tốt tinh thần Thông báo số 82/TB-UBND ngày 20/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Chiếu trong buổi làm việc với Trường Đại học An Giang, củng cố Khoa Sư phạm của trường là một trung tâm đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển hệ thống công cụ giảng dạy mới.

Ổn định tổ chức Trường Cao đẳng nghề An Giang, thực hiện chiêu sinh đào tạo các ngành nghề thuộc các hệ đào tạo theo kế hoạch, trong đó có mở hệ cao đẳng nghề. Củng cố, nâng cấp Trường Trung học Y tế theo hướng hình thành Trường Cao đẳng Y tế.

Xây dựng các đề án đầu tư xây dựng, củng cố các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên ở các huyện, thị; trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, học tập thường xuyên của mọi người.

7. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ năm học 2007 - 2008. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học; tu sửa, chỉnh trang, vệ sinh trường, lớp; mua sắm, bổ sung sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học đầy đủ, kịp thời; đặc biệt, không để phát sinh tình trạng học ca ba ở tất cả các cấp, bậc học.         

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh với yêu cầu đáp ứng kinh phí cho ngành giáo dục và đào tạo; không dự toán thiếu, cắt xén ngân sách, làm phát sinh tình trạng nợ đọng, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục và đời sống của giáo viên.

8. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí giáo dục và đào tạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ sở trường học. Trong đó, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UB ngày 23/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục giai đoạn 2005-2010; cần bổ sung các yêu cầu đổi mới gần đây như cuộc vận động "Hai không" và chống lại sức ỳ trong quản lí.

Trường Đại học An Giang tiếp tục thực hiện Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí Trường Đại học An Giang giai đoạn 2006-2010"; phải tiến hành thực hiện đề án này đi vào thực chất và với tốc độ nhanh hơn để đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Tiến hành xây dựng Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí Trường Cao đẳng nghề An Giang đoạn 2007-2015.

9. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục và đào tạo một cách toàn diện để huy động toàn xã hội tham gia. Trong đó cần làm rõ nội dung xã hội hoá là làm cho mọi người hiểu rõ các chủ trương, mục tiêu về phát triển giáo dục và đào tạo, phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục con em (theo dõi, chăm sóc việc học tập, giáo dục đạo đức của con em tại nhà ...); tham gia đóng góp công sức để phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học ở nhà trường, góp phần nâng chất lượng học tập của học sinh ...

Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu điều chỉnh lộ trình, mục tiêu xã hội hóa giáo dục của tỉnh cho phù hợp tình hình mới, xây dựng đề án chuyển đổi loại hình trường bán công sang các loại hình khác cho phù hợp.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục - Đào tạo;
- TT:Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các Sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Website AG;
- Lưu: VT, VHXH, XDCB, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng