Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 11 năm 2007.

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CHỈ THỊ SỐ: 20/2007/CT-TTG NGÀY 24/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 20), về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước (gọi tắt là đơn vị):

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người được hưởng lương trong đơn vị.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Bắc Kạn. Lực lượng vũ trang thực hiện trả lương qua tài khoản, theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các huyện trên địa bàn tỉnh, trừ những địa bàn mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không có khả năng đáp ứng việc trả lương qua tài khoản. Những huyện có đủ điều kiện triển khai thực hiện trong năm 2008.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh:

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác (gọi tắt là tổ chức cung ứng dịch vụ), hướng dẫn sử dụng các phương tiện thanh toán và dịch vụ trả lương qua tài khoản, cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mở tài khoản cá nhân, bố trí màng lưới máy rút tiền tự động (ATM) và các điểm chấp nhận thẻ thanh toán (POS) trên địa bàn.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị 20 trên địa bàn báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Các tổ chức cung ứng dịch vụ:

- Triển khai thực hiện mở tài khoản cho các đơn vị, cá nhân; cung cấp các phương tiện thanh toán và các tiện ích phục vụ trả lương qua tài khoản thuận lợi, có hiệu quả. ứng dụng công nghệ tin học hiện đại trong công tác thanh toán.

- Ngân hàng thương mại phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện và các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thực hiện trả lương qua tài khoản đảm bảo an toàn, chính xác.

- Mở rộng dịch vụ trả lương cho các đối tượng khác ngoài quy định của Chỉ thị 20, chú ý các doanh nghiệp có nhiều lao động, các khu và cụm công nghiệp tập trung.

4. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện trả lương qua tài khoản.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế mở tài khoản và nộp thuế qua tài khoản mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ.

5. Sở Bưu chính viễn thông:

Kiểm tra, giám sát truyền thông. Phối hợp với các đơn vị truyền thông đảm bảo truyền thông ổn định, thông suốt, bảo đảm bí mật an toàn phục vụ công tác thanh toán nói chung và trả lương qua tài khoản nói riêng.

6. Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức tuyên truyền sự cần thiết và lợi ích của việc trả lương qua tài khoản. Đài phát thanh Truyền hình chọn thời điểm và dành thời gian phát sóng thích hợp để tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

7. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể ở tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại