Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2006/CT-UBND

Tân An, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27 THÁNG 7 HÀNG NĂM

Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, có biết bao người Việt Nam yêu nước đã hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ và tài sản cho đất nước. Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ những công lao to lớn của những người con ưu tú ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng hàng năm nên có một ngày để nhân dân tỏ lòng “Hiếu nghĩa bác ái” và bày tỏ sự biết ơn đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ. Người đã đồng ý chọn ngày đó là ngày 27 tháng 7 theo đề nghị của Thường trực Ban Tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”. Từ đó, hàng năm vào dịp 27 tháng 7 toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sôi nổi tổ chức các hoạt động quyên góp, giúp đỡ, động viên, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ.

Để thiết thực kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về công lao to lớn của những người đã cống hiến sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; những thành quả về công tác chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong những năm qua. Kịp thời biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị và địa phương tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Nêu gương điển hình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ phấn đấu trở thành “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu” đã vượt khó khăn vươn lên, tạo dựng cuộc sống ổn định và làm giàu.

- Hưởng ứng cuộc vận động đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, để chăm sóc đời sống đối tượng chính sách có công với cách mạng.

- Tùy theo khả năng và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, công nhân viên chức là thương binh, con liệt sĩ, … ở cơ quan, đơn vị và địa phương.

2. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã:

- Lập kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung trên.

- Tổ chức công tác kiểm tra xã, phường, thị trấn về công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ theo 6 tiêu chuẩn và phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra, bình chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để đề nghị khen thưởng vào dịp 27 tháng 7 hàng năm.

- Tùy theo khả năng và điều kiện cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm một cách thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

3. Sở Văn hóa- Thông tin, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, mang tính chất giáo dục truyền thống cách mạng.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các chính sách đền ơn đáp nghĩa và vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp; nêu gương điển hình về người tốt, việc tốt trong việc thực hiện chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách ở các địa phương.

5. Sở Y tế:

Chỉ đạo Y t? co s? phối hợp với các Đoàn thể ở địa phương tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh nặng … nhằm góp phần ổn định sức khỏe.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tổ chức tuyên truyền, học tập ý nghĩa Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các chính sách đền ơn đáp nghĩa trong học sinh, sinh viên.

7. Sở Tài chính:

Đảm bảo kinh phí tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ … và kinh phí phục vụ cho hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 của tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

8. Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh:

Có văn bản hướng dẫn bình xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách; đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa và Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

9. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu trình UBND tỉnh quy định mức quà tặng cho các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2006.

- Phối hợp với Thường trực Uûy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng, gia đình chính sách ở những vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến cũ.

- Hướng dẫn thực hiện việc tu bổ các công trình ghi tên liệt sĩ khang trang, sạch đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân gia đình liệt sĩ thăm viếng mộ liệt sĩ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ; đồng thời phối hợp với UBND huyện, thị xã tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những sai phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng.

- Tập trung điều tra, xác minh phấn đấu hoàn thành cơ bản về công tác xác nhận người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức điều tra, khảo sát mức sống hộ gia đình chính sách để xây dựng kế hoạch nâng cao mức sống hộ gia đình chính sách giai đoạn 2006- 2010 theo chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo cho số hộ gia đình chính sách nghèo để có điều kiện làm ăn thoát nghèo; phát động phong trào toàn dân chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách thoát nghèo.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2006 cho UBND tỉnh và Trung ương vào tháng 8 hàng năm.

Đề nghị Thường trực Uûy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh chỉ đạo cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền và ngành Lao động- Thương binh và Xã hội cùng cấp tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đối tượng chính sách và người có công trong cộng đồng dân cư, góp phần làm tốt công tác thương binh liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- TT.TU,TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Các thành viên BCĐ.
- Lưu: VT, phòng NCTH, V.
U:Van/CT-27-7

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân