Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Đây được xem là một trong những văn bản pháp lý quan trọng tạo cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lý lịch tư pháp, nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân và đặc biệt là về mặt quản lý nhà nước trong tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động xây dựng quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thì việc tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là hết sức quan trọng.

Sau 10 năm triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp, công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ từ việc thể chế các văn bản triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, công tác phối hợp liên ngành trong việc tổ chức thực hiện Luật lý lịch tư pháp đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp theo quy định của Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng và quản lý tại Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp). Dữ liệu lý lịch tư pháp là nền tảng của công tác lý lịch tư pháp. Thông qua dữ liệu lý lịch tư pháp người thi hành công vụ tra cứu được tình trạng án tích của cá nhân.

Thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương, chủ động phối hợp của các sở, ban, ngành có liên quan như: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc cung cấp thông tin và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đã từng bước đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập, hạn chế như: việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời theo quy định. Tình trạng sai sót thông tin lý lịch tư pháp tại một số cơ quan chức năng đã được khắc phục nhưng chưa triệt để.... Số lượng thông tin án tích được tiếp nhận ngày càng nhiều nhưng nguồn nhân lực để thực hiện cập nhật còn mỏng. Thực trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cũng như dẫn đến một số trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị chậm thời hạn.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu ly lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức về ý nghĩa, vai trò của công tác lý lịch tư pháp trong đời sống xã hội, quản lý nhà nước và hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự. Xác định nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, tăng cường quản lý kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành phục vụ nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của tỉnh;

- Tăng cường biện pháp giải quyết số lượng thông tin lý lịch tư pháp còn tồn đọng, chưa được xử lý, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; kiểm tra, kiểm soát công tác xử lý, cập nhật thông tin bảo đảm tính chính xác, đầy đủ dữ liệu, khắc phục tình trạng thiếu hụt thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Từng bước xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Thực hiện đúng quy định việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp có từ ngày 01/7/2010 để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, hạn chế tối đa tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Kiện toàn, bổ sung cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư pháp, bảo đảm biên chế chuyên trách làm công tác lý lịch tư pháp. Quan tâm, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả những cán bộ, công chức đã qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp; có giải pháp bố trí hợp lý nhân lực từ điều động, biệt phái viên chức từ các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

3. Giám đốc Công an tỉnh

- Chỉ đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân đảm bảo đúng thời gian theo quy định;

- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Hướng dẫn số 05/HD-C81-C83 ngày 20/8/2015 của Bộ Công an về cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cho người đã hết thời hạn chấp hành án tại xã, phường, thị trấn trước ngày 01/7/2011;

- Thống nhất hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn thực hiện việc xác nhận cư trú đối với người nước ngoài theo quy định của Luật Cư trú đảm bảo việc xác định thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

4. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm bố trí kinh phí phục vụ nhiệm vụ cập nhật, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp phục vụ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tích cực chủ động thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời, chính xác cho Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân đảm bảo thời gian theo quy định.

6. Đề nghị Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh

- Chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn; Chi Cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cung cấp thông tin về án phí, trách nhiệm dân sự, nghĩa vụ bồi thường của các bản án hình sự kịp thời, chính xác cho Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân đảm bảo thời gian theo quy định;

- Thống nhất hướng dẫn Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc xác nhận đối với thông tin về án phí, trách nhiệm dân sự, nghĩa vụ bồi thường của các bản án hình sự đã hết thời hiệu thi hành hoặc không có yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, tạo điều kiện cho công dân thực hiện việc xóa án tích và tái hòa nhập cộng đồng.

7. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh khi ban hành Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch, cấp Giấy chứng tử cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có trách nhiệm gửi bản sao Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch, Giấy chứng tử cho Sở Tư pháp thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của tỉnh.

8. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị tới toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện.

Sở Tư pháp hằng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện;
- Các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Báo Hưng Yên; Đài PTTH Hưng Yên;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, CVNCHào.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng