Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA, ĐỒ UỐNG CÓ CỒN TRONG GIỜ LÀM VIỆC VÀ KHÔNG LÁI XE KHI ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA

Trong thời gian qua, đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt quy định của nhà nước về không uống rượu, bia đồ uống có cồn trong giờ làm việc, ngày trực và không lái xe khi đã uống rượu, bia, qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế hiện vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm túc, vẫn uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, lái xe khi đã uống rượu, bia; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa xử lý nghiêm khắc những người vi phạm.

Để khắc phục tình trạng trên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (tại Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang:

a) Tiếp tục quán triệt trong sinh hoạt pháp luật định kỳ và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể về các văn bản pháp luật hiện hành, Luật Giao thông và các Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 22/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không lái xe khi đã uống rượu, bia.

b) Bổ sung vào quy chế làm việc và quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không lái xe khi đã uống rượu, bia. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết không vi phạm các hành vi nêu trên.

c) Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động của đơn vị mình vi phạm các quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không lái xe khi đã uống rượu, bia.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh:

a) Nghiêm cấm việc uống rượu, bia, đồ uống có cồn vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không lái xe khi đã uống rượu, bia; gương mẫu, hạn chế việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong sinh hoạt gia đình và xã hội.

b) Đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm pháp luật về giao thông, vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe, khi được góp ý phải thành khẩn, tự nguyện nhận trách nhiệm và hình thức kỷ luật theo quy định.

c) Chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an các địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi nhập lậu, kinh doanh sản phẩm rượu, bia, đồ uống có cồn không đúng quy định.

4. Sở Nội vụ:

a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh về việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh về uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc;

b) Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất các cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm không chấp hành nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các địa phương và các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định có liên quan về chính sách, pháp luật và tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

6. Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả tốt nhất.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban khối Đảng, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các đơn vị đường bộ, đường sắt đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND và Ban ATGT huyện, thành phố;
- Báo Ninh Thuận; Đài PT&TH tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT. KTTH. Nam

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh