Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CỦNG CỐ NỀN AN NINH NHÂN DÂN, THẾ TRẬN AN NINH NHÂN DÂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước và của tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên một số lĩnh vực còn có mặt hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự chưa được tiến hành thường xuyên; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi, có lúc còn mang tính hình thức; Công an xã và lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa được xây dựng đủ mạnh; trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật - công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; một số nơi chưa hình thành được thế trận liên hoàn để chủ động phát hiện và xử lý có hiệu quả với những diễn biến tình hình phức tạp...

Nguyên nhân của tình hình trên chủ yếu là do nhận thức của cấp ủy, chính quyền; lãnh đạo, chỉ huy Công an một số đơn vị, địa phương về vị trí, tầm quan trọng của nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân chưa đầy đủ, chưa quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; chưa huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; điều kiện đảm bảo cho hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến hiệu quả của nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Vỉệt Nam, triệt để khai thác những mâu thuẫn, những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp lật đổ với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng quyết liệt, gay gắt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, xảo quyệt hơn. Những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” bộc lộ ngày càng rõ nét và nghiêm trọng hơn. Nguy cơ xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng. Vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng phức tạp, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng Nai là địa bàn trọng điểm về kinh tế - chính trị nên sẽ chịu sự tác động nhiều mặt nếu tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp tác động đến lợi ích và sự phát triển của đất nước, nhất là trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và thực hiện tốt các công tác trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thống nhất nhận thức về bản chất của nền an ninh nhân dân là sức mạnh tổng hợp về tinh thần và vật chất, truyền thống dựng nước, giữ nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia. Do vậy, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, lực lượng Công an làm tham mưu, nòng cốt. Nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân chỉ có thể được hình thành, củng cố trên cơ sở hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trong chiến lược xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân phải lấy địa bàn khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... làm cốt lõi để triển khai lực lượng, phương tiện và biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị thế, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời tích cực có chủ trương, giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, qua đó góp phần củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Bộ Công an về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT... gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực làm chủ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm nội dung nòng cốt của công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, trọng tâm tại địa bàn thành phố Biên Hòa, địa bàn có các khu công nghiệp tập trung, các địa bàn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo. Đổi mới cả nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện; huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa bàn dân cư. Tăng cường công tác tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay; động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách đối với những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

5. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng khác nhằm tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác, tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự tạo thành khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức triển khai và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân tại các lớp giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

6. Công an tỉnh với vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tập trung làm tốt những công tác trọng tâm sau:

a) Tham mưu phục vụ cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội; phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, có biện pháp phân hóa, không để công dân bị lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, tranh chấp phức tạp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

b) Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố; các đề án đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin nhất là an ninh mạng, khắc phục tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước. Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các kế hoạch, giải pháp cụ thể giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ngay từ cơ sở các mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp không để trở thành các “Điểm nóng” về an ninh trật tự, nhất là tại địa bàn có các khu công nghiệp tập trung và địa bàn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

c) Tăng cường công tác nắm tình hình, xác lập các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và có kế hoạch từng bước bố trí lực lượng, phương tiện và các nguồn lực cần thiết để xây dựng thế trận an ninh liên hoàn, phù hợp, gắn kết với kế hoạch nghiệp vụ khác; trước mắt là tập trung xây dựng giành thế chủ động trong phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm.

d) Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng kết thực tiễn, dự báo, phân tích, đánh giá tác động của các chính sách, pháp luật mới đối với đời sống kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, phát hiện những quy định không còn phù hợp để kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Trong từng chuyên đề công tác đảm bảo ANTT, trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

đ) Nghiên cứu đề xuất và chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với từng địa bàn. Đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch và các chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung hướng dẫn các ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng mô hình tự quản, tự phòng phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các cụm dân cư, thường xuyên sơ tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ phong trào, đồng thời đề xuất giải quyết thỏa đáng về chính sách đối với người bị chết, bị thương, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

e) Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; bố trí hợp lý cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ của từng lực lượng, từng đơn vị, trọng tâm là điều chỉnh bố trí lực lượng ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, tăng cường toàn diện nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện, các đơn vị trực tiếp chiến đấu; quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân địa phương tin tưởng. Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng Công an nhân dân và lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, các thành viên mặt trận, tổ chức xã hội chủ động phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”. Nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, bệnh viện, trường học an toàn về an ninh trật tự không có tội phạm và tệ nạn xã hội để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại từng địa bàn.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này có hiệu quả. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức triển khai tới cơ sở và từng đoàn viên, hội viên, mọi tầng lớp nhân dân. Hàng năm, trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải đánh giá mặt làm được, chưa làm được trong việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện. Thường xuyên xây dựng và củng cố các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng Công an xã.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ở đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (đồng gửi Công an tỉnh). Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, đồng thời tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái