Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

 Luật Xây dựng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Khoá XI, kỳ họp số 4, thông qua ngày 24 tháng 11 năm  2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Ngày 08 tháng 3 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 08/2004/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Luật Xây dựng. Ngày 26 tháng 4 năm 2004, Uỷ ban Nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 2525/QĐ-UB về việc Thành lập Ban chỉ đạo Thành phố triển khai thi hành Luật xây dựng.

Nhằm nhanh chóng đưa Luật xây dựng đi vào cuộc sống, tạo những bước chuyển biến tích cực trong việc quản lý đầu tư và xây dựng, đưa công tác quản lý hoạt động xây dựng đi vào trật tự, kỷ cương, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện, Phường, Xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn cần tập trung làm tốt một số công việc trọng tâm sau đây :

1/. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Xây dựng :

a/. Rà soát, nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Xây dựng để triển khai thi hành Luật Xây dựng trên địa bàn Thành phố :

- Ban chỉ đạo Thành phố triển khai thi hành Luật Xây dựng chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Quy hoạch- Kiến trúc, Kế hoạch và đầu tư, Tư pháp  phối hợp với các Sở, Ngành liên quan trên cơ sở Luật Xây dựng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố liên quan đến quản lý các hoạt động xây dựng, đầu tư  xây dựng; chủ động làm việc với Bộ Xây dựng và các Bộ Ngành Trung ương có liên quan để được hướng dẫn nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với các Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Xây dựng của Chính phủ sẽ được ban hành và các yêu cầu đặc thù của Thủ đô theo tinh thần cải cách hành chính, tăng cường phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện, trình UBND Thành phố ban hành để tổ chức thực hiện khi Luật Xây dựng có hiệu lực

- Các Sở, Ngành, UBND các quận, Huyện có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền đã được UBND Thành phố phân công, phân cấp cho phù hợp với Luật Xây dựng.

b/. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật :

- Ban chỉ đạo Thành phố triển khai thi hành Luật Xây dựng chỉ đạo triển khai tổ chức tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng cho các đối tượng là các đồng chí cán bộ chủ chốt của Thành phố, Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện.

Các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện phối hợp với Sở Xây dựng chủ động tổ chức tập huấn Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan đến các cán bộ quản lý xây dựng do đơn vị quản lý.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Quy hoạch- Kiến trúc, Kế hoạch và đầu tư, Văn hoá Thông tin, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà nội, Báo Hà nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo giúp các đối tượng hiểu và nắm được các nội dung chính của Luật, trách nhiệm của các Cấp, các Ngành trong việc quản lý hoạt động xây dựng, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, đề cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Luật Xây dựng trong mọi tầng lớp nhân dân.

UBND các Quận, Huyện, Xã, Phường, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật xây dựng tại địa phương với các nội dung thiết thực và phù hợp với từng loại đối tượng để nâng cao kiến thức pháp luật, trách nhiệm và ý thức chấp hành, để mọi người dân đều biết, hiểu rõ và thực hiện theo quy định của pháp luật.

c/. Kiện toàn tổ chức, bộ máy để thực hiện Luật xây dựng :

- Sở Nội vụ căn cứ Thông tư Liên Bộ Nội vụ – Xây dựng số 01/2004/TTLB-BXD-BNV ngày 16/01/2004 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước ngành xây dựng tại địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở có xây dựng chuyên ngành tổ chức rà soát, nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố công tác sắp xếp và kiện toàn hoàn chỉnh bộ máy của cơ quan chuyên môn; có trách nhiệm giúp UBND các Quận, Huyện, phường, xã tăng cườmg thực hiện quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn theo phân cấp, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng

 UBND các Quận, Huyện có trách nhiệm chấn chỉnh, tổ chức xắp xếp lại tổ chức quản lý xây dựng cấp quận, huyện, xây dựng mới bộ máy quản lý cấp cơ sở (phường, xã, thị trấn) đảm bảo có đủ người, đủ điều kiện, năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương theo quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của chính phủ và quy định của UBND thành phố.

- Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành nghiên cứu đề xuất với UBND Thành phố và Bộ xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng cho các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về xây dựng, nhất là đối với các cán bộ cấp phường, xã.

- Các Ban quản lý dự án chủ động rà soát năng lực cán bộ, cơ sở vật chất, đề xuất với cơ quan cấp trên kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm tăng cường nâng cao năng lực quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng.

Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị tư vấn, các vấn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng có trách nhiệm khẩn trương kiện toàn tổ chức, tăng cường, nâng cao năng lực (đầu tư về con người, máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ…) để đáp ứng các yêu cầu thực hiện hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

2/. Tổ chức thực hiện Luật xây dựng :

Việc tổ chức thực hiện Luật Xây dựng phải được triển khai sâu, rộng, đồng bộ và toàn diện. Từ nay đến khi Luật xây dựng có hiệu lực, các Cấp, các Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế Đầu tư và Xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan, đồng thời làm tốt các công việc sau đây

a/. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với UBND các Quận, Huyện tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn quy trình lập Quy hoạch xây dựng, công tác thiết kế các khu đô thị nhằm quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý đầu tư và xây dựng đảm bảo đơn giản về thủ tục, có hiệu quả và khả thi, khắc phục tình trạng quy hoạch không đi vào cuộc sống. Quy hoạch xây dựng được phê duyệt phải được công bố công khai, thông tin rộng rãi và thường xuyên đến các mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện và giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật

b/. Sở Xây dựng, UBND quận, huyện tăng cường cải cách hành chính, phân công, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục cấp phép xây dựng nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các chủ đầu tư, nhất là nhân dân đến xin phép xây dựng, tăng tỷ lệ các công trình xây dựng có phép. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các đối tượng xây dựng theo đúng giấy phép được cấp.

Thanh tra xây dựng Thành phố và các lực lượng Thanh tra chuyên ngành liên quan có trách nhiệm sử lý kịp thời, kiên quyết đúng quy định pháp luật tất cả các trường hợp vi phạm quy định quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng của Thành phố. Nghiêm cấm tình trạng phạt cho tồn tại

c/. Vốn Ngân sách đầu tư xây dựng phải được đảm bảo đầu tư tập trung, có trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, kém hiệu quả. Các dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt và cho phép triển khai thực hiện phải được bố trí vốn đúng kế hoạch, tiến độ thực hiện đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng để phát huy ngay được hiệu quả.

d/. Tập trung củng cố hệ thống quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh môi trường. Trong quá trình kiểm tra, mọi nguyên nhân dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo phải được làm rõ, quy trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân, kiên quyết xử lý kịp thời.

Tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng, các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp thi công xây dựng đảm bảo có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định.

Việc tổ chức đấu thầu, chọn thầu trong hoạt động xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực hoạt động tương ứng theo quy định.

e/. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư và xây dựng ( từ chuẩn bị đầu tư đến kết thúc, bàn giao đưa công trình vào sử dụng ).

3/. Công tác kiểm tra, thanh tra trong công tác đầu tư và xây dựng :

a/. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong xây dựng theo ý kiến của Bộ Chính trị tại Thông báo số 108/TB-TW ngày 14/5/2003 về kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai; Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai; Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước; Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 20/11/2003 của Thành uỷ Hà nội về kiểm tra việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém và chấn chỉnh tạo sự chuyển biến mới trong quản lý và thực hiện đầu tư và xây dựng.

b/. Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về đầu tư và xây dựng để hoàn chỉnh các công trình dở dang, kéo dài nhiều năm; những khiếu nại về xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố

Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác tạo ra một hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh để điều chỉnh các hoạt động xây dựng nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động xây dựng tạo những bước chuyển biến tích cực trong việc quản lý hoạt động xây dựng, tạo ra những công trình đẹp, có chất lượng cao, góp phần hạn chế các tiêu cực, lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng. Uỷ ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các Cấp, các Ngành có liên quan, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà nội thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị.

Ban chỉ đạo Thành phố triển khai thi hành Luật Xây dựng, Sở Xây dựng, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Nhân dân Thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân