Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH NHẰM TĂNG THU VÀ TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CHỐNG BUÔN LẬU 

Trong kỳ họp cuối tháng 3 năm 1994, bên cạnh việc khẳng định tình hình kinh tế - Xã hội nước ta trong quí I này vẫn tiếp tục chuyển biến tốt, tập thể Chính phủ đã nhấn mạnh và phân tích rõ những mặt yếu kém cần phải khắc phục. Một trong những mặt yếu kém nhất là cân đối ngân sách Nhà nước hết sức căng thẳng, tỷ lệ vốn huy động trong nền kinh tế Quốc dân quá thấp, các doanh nghiệp thiếu vốn nghiêm trọng trong khi tệ hoang phí, hối lộ, phiền hà, tham nhũng và buôn lậu còn rất nặng nề. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1994, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp, các cơ sở phải tập trung khắc phục mặt yếu kém này, trước mắt phải giải quyết ngay một số vấn đề cấp bách sau đây:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước về sản xuất và lưu thông hàng hoá:

- Phải cùng Chủ tịch, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển mạnh sản xuất, mở rộng lưu thông, giảm giá thành sản phẩm và chi phí lưu thông, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

- Phải chấn chỉnh lại bộ máy giúp việc, giám sát chặt chẽ và nắm chắc tình hình sản xuất và lưu thông của các doanh nghiệp trực thuộc; Cùng Bộ Tài chính chấn chỉnh ngay công tác Tài vụ - Kế toán theo đúng pháp luật và triệt để tiết kiệm để tận thu cho ngân sách Nhà nước. Các Bộ, ngành khác có các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải thực hiện nghiêm túc quy định này.

2. Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phải chỉ đạo ráo riết việc thu thuế và lệ phí theo đúng luật và các quy định hiện hành đối với tất cả các cơ sở sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những cơ sở có nguồn thu lớn (bia, rượu, thuốc lá, xi măng, xăng dầu, sắt thép,...) thuộc các thành phần kinh tế; kiểm soát chặt chẽ việc đưa các nguồn thu này vào ngân sách Nhà nước và sử dụng đúng quy định. Cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra Tài chính, kiên quyết xử lý nghiêm việc tuỳ tiện thu chi tài chính ngoài chế độ của Trung ương ban hành.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì cùng các ngành có liên quan chỉ đạo hướng dẫn ngay việc thu về thuế đất, cấp quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nhượng hoặc bán các tài sản khác của Nhà nước vào Kho bạc Nhà nước, quản lý và sử dụng nguồn thu này đúng chế độ hiện hành, Trước mắt, Bộ Tài chính tổ chức ngay một bộ phận theo dõi, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện chế dộ tài chính trong việc thuê dất, cấp quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nhượng hoặc bán các tài sản khác của Nhà nước. Phát hiện những trường hợp vi phạm thì kiên quyết áp dụng các chế độ tài chính hiện có và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các địa phương phải đích thân chỉ đạo việc thực hành triệt để tiết kiệm theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

Từng Bộ, ngành, địa phương phải có phương án tiết kiệm cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ và đăng ký với Bộ Tài chính. Nếu có nhu cầu mới phát sinh, thì Thủ trưởng Bộ, ngành , địa phương phải bố trí trong số Ngân sách Nhà nước đã cân đối bằng cách trình cấp thẩm quyền cho phép thay đổi mục tiêu chi. Bộ Tài chính làm việc cụ thể với từng Bộ, ngành, địa phương, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ tổng số tiết kiệm đã đăng ký và có biện pháp quản lý việc sử dụng số tiền tiết kiệm này.

5. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức ngay thị trường tín phiếu Kho bạc Nhà nước và các hình thức huy động vốn khác nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của Nhà nước và của các doanh nghiệp

6. Từng Bộ, ngành, địa phương, nhất là những cơ quan thường xuyên tiếp dân, tiếp các doanh nghiệp và người nước ngoài phải rà soát lại các thủ tục giải quyết công việc, chấn chỉnh lại theo hướng đơn giản hoá, chống phiền hà, chống tham nhũng và chống buôn lậu trong phạm vi mình phụ trách. Thủ trưởng các cơ quan phải đích thân xem xét các vụ việc xảy ra và kiên quyết xử lý theo pháp luật và thẩm quyền đã quy định, dứt khoát không được né tránh.

Việc chăm lo Ngân sách Nhà nước , quản lý thu chi Tài chính trước hết thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính, và thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành khác, địa phương và cơ sở. Việc chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép khác, trước hết thuộc trách nhiệm của Bộ Thương mại và thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành khác và địa phương cùng cơ sở.

Đây là những công việc trọng tâm và cấp bách, yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở, nghiêm túc chấp hành. Các cơ quan truyền thông đại chúng vừa trực tiếp thực hành các nhiệm vụ trong Chỉ thị này vừa làm tốt nhiệm vụ giải thích và động viên cán bộ và nhân dân thực hiện và kiểm tra việc thực hiện.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)