Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức tiếp nhận máu đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh và bệnh nhân của tỉnh chuyển lên tuyến trên. Từ năm 2005 năm trở lại đây, Trung ương đã giao cho Trung tâm truyên máu bệnh viện Chợ Rẫy đảm nhiệm việc kỹ thuật lấy máu, tách các chế phẩm, bảo quản, cung cấp cho bệnh viện các tỉnh và bệnh viện tại Tp. Hồ Chí Minh. Chất lượng, hiệu quả máu cung cấp ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, nhu cầu về máu và chỉ tiêu hiến máu Trung ương giao cho tỉnh ngày càng tăng, đặc biệt là khi xảy ra thiên tai, thảm họa... Do vậy, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của cấp tỉnh, huyện, xã được tập trung vào công tác vận động, tổ chức, động viên người hiến máu tình nguyện tham gia hiến máu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu máu ngày càng tăng phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp với các đoàn thể thực hiện chỉ thị:

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh)

- Xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trong nhân dân trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức triển khai giám sát, sơ kết, tổng kết, thực hiện chính sách động viên và các hoạt động tôn vinh người hiến máu tình nguyện nhân các ngày “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6”.

- Tập trung vận động để nâng cao tỷ lệ người lần đầu hiến máu tình nguyện, người hiến máu nhắc lại trong cộng đồng dân cư; mở rộng đối tượng, thành phần người tham gia hiến máu.

- Tổ chức duy trì hoạt động của các đội “Ngân hàng máu sống” và “Câu lạc bộ nhóm máu hiếm” của tỉnh.

2. Sở Y tế

- Giám sát an toàn truyền máu trong các đơn vị y tế.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức địa điểm lấy máu, hỗ trợ nhân lực chuyên môn, cấp cứu trường hợp có tai biến.

- Giao nhiệm vụ cho 1 đơn vị đầu mối tiếp nhận máu từ Trung tâm truyền máu BV Chợ Rẫy - TP HCM bảo quản, phân phối tới các đơn vị y tế trong toàn tỉnh, tổ chức lấy máu, bảo quản, phân phối máu từ các đội Ngân hàng máu sống của tỉnh khi có nhu cầu đột xuất.

3. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị tuyến tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền sâu rộng tới xóm ấp, khu phố để mọi người biết và hiểu mục đích, ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện.

4. Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh thường xuyên tuyên truyền trên báo, đài về ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện; Xây dựng chương trình riêng chuyên đề về hiến máu tình nguyện.

5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh): theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động và trực tiếp hiến máu tình nguyện.

6. Sở Kế hoạch - Đầu tư: căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt ngân sách địa phương.

7. Sở Tài chính: Hướng dẫn và cấp kinh phí địa phương cho Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện các quy định trên.

8. Đề nghị Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh: vận động đoàn viên, công nhân viên tình nguyện đăng ký hiến máu, giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện tới các đơn vị trực thuộc.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện cùng cấp triển khai việc thực hiện hiến máu tình nguyện trên địa bàn của địa phương.

10. Một số quy định về chính sách động viên và thi đua khen thưởng: hiến máu tình nguyện là người hiến máu không nhận tiền mà được bồi dưỡng bằng quà, vật lưu niệm, tôn vinh khen thưởng. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định một số nội dung sau:

a) Về chính sách động viên

Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh triển khai:

- Mua thẻ bảo hiểm y tế cho người hiến máu 3 lần trở lên trong một năm, hạn sử dụng của thẻ là 01 năm, kể từ ngày cấp.

- Thăm hỏi, tặng quà các thành viên “Ngân hàng máu sống” vào dịp “ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, mỗi phần quà trị giá 300.000đ/người.

- Hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe mỗi đội trưởng đội “Ngân hàng máu sống” 200.000đ/1 tháng.

b) Thi đua khen thưởng

- Khen thưởng cá nhân người trực tiếp hiến máu tình nguyện nhiều lần:

+ Cá nhân hiến máu lần thứ mười (10): Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen.

+ Cá nhân hiến máu lần thứ mười lăm (15): Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh) tặng giấy khen.

+ Cá nhân hiến máu lần thứ hai mươi (20): Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

+ Cá nhân hiến máu lần thứ bảy mươi (70): cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

+ Riêng đối với người có nhóm máu hiếm Rh(-) đã hiến máu lần thứ năm mươi (50), cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

- Khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện:

+ UBND cấp huyện tặng giấy khen cho tập thể vượt chỉ tiêu hiến máu từ 20% trở lên kế hoạch năm được giao.

+ UBND tỉnh tặng bằng khen cho đơn vị vượt chỉ tiêu từ 30% trở lên kế hoạch năm được giao.

+ Nếu vượt chỉ tiêu từ 50% trở lên kế hoạch được giao trong 3 năm liên tục, cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

+ UBND cấp huyện tặng giấy khen cho cá nhân vận động được từ 50 lượt người trở lên hiến máu/năm.

+ UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân vận động được từ 100 lượt người trở lên hiến máu/năm.

+ Cá nhân liên tục 3 năm liền vận động được từ 300 lượt người trở lên hiến máu trong mỗi năm, cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

11. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 23/9/2008 về tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh