Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong nhiều năm qua được sự quan tâm của Chính Phủ và các Bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng của các ngành, địa phương hệ thống thủy lợi Sơn La đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp để đảm bảo nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt phục vụ nhân dân và phòng chống thiên tai trên toàn tỉnh và cải thiện môi trường sinh thái, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, tỉnh Sơn La hiện có 2.689 công trình, gồm 105 hồ chứa vừa và nhỏ; 970 đập xây, 146 phai rọ thép, 1.330 phai tạm với 3.022 km kênh mương, gồm 1.409 km kênh kiên cố, 169,3 km đường ống, 1.626,5 km kênh đất, đảm bảo cấp nước cho 31.053,67 ha (trong đó: 28.945,29 lúa, 940,17 ha hoa mầu và 1.168,21 ha thủy sản).

Tuy nhiên, công tác thủy lợi nói chung và công tác quản lý khai thác và bảo vệ các hệ thống thủy lợi hiện nay vẫn còn những bất cập chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn để phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, công tác quản lý và giải tỏa vi phạm pháp luật về công hình thủy lợi có lúc, có nơi còn chưa tốt, chưa phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp, chính quyền địa phương để ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ, vi phạm an toàn các công trình thủy lợi, nhất là tại các khu vực dân cư, đô thị làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiêu thoát nước của dòng chảy, sự an toàn của công trình, gây ngập úng và hạn hán một số vùng làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế khác và đời sống của nhân dân.

Để tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi góp phần phát huy hiệu quả của hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm nhẹ thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình nhằm nâng cao năng lực, hiệu ích sử dụng và phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La; đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với các sở, ngành, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 về Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, các bản, tiểu khu, các tổ chức thủy lợi cơ sở, phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi giải quyết các tranh chấp, vi phạm về quản lý vận hành và bảo vệ công trình, cắm mốc chỉ giới theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn vận động thành lập, kiện toàn các tổ thủy lợi cơ sở theo Hướng dẫn 372/HD-SNN ngày 03/10/2014 về việc quản lý sử dụng các công trình thủy lợi và nước sinh hoạt.

2. Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La

- Quản lý, bảo vệ, khai thác tốt các công trình thủy lợi được giao Công ty quản lý, đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt và các hoạt động kinh tế khác góp phần tích cực phục vụ thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bền vững.

- Phối hợp tốt với các sở, ngành, các huyện, thành phố để quản lý khai thác các công trình thủy lợi; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2430/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/9/2017 về Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với UBND các huyện, các xã, phường, thị trấn, các bản, tiểu khu trong công tác bảo vệ và quản lý khai thác vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất.

- Hàng năm xây dựng dự toán, lập kế hoạch đào tạo, tập huấn để bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý vận hành cho cán bộ, công nhân, các tổ thủy lợi cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tập trung vào những vùng thường xuyên thiếu nước, có nguy cơ hạn để tưới ẩm cho cây trồng cạn (cây công nghiệp, cây ăn quả, hoa màu...).

- Tập trung đầu tư duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi hàng năm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với các sở của tỉnh xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và dịch vụ thủy lợi khác theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành trong tỉnh

3.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt quản lý nhà nước về thủy lợi:

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh lập báo cáo tổng kết đánh giá tình hình quản lý, bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn nằm trong nội dung Hội nghị tổng kết năm nông nghiệp, nông thôn hàng năm; ban hành kế hoạch phát động toàn dân làm thủy lợi mùa khô trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật Thủy lợi tại Quyết định 1073/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 10/5/2018; Kế hoạch Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định 2071/QĐ-UBND; Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực thực hiện xã hội hóa trong đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định phê duyệt thành lập Công ty số 1045/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ chức tuyên truyền, vận động củng cố, kiện toàn các tổ thủy lợi cơ sở, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

3.2. Sở Tài chính:

- Giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng nhà nước về quản lý tài sản, vốn nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV quản lý khác thác công trình thủy lợi.

- Hàng năm kiểm tra, giám sát tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV QLKT CTTL theo quy định.

3.3. Sở Kế hoạch và đầu tư: Kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH MTV QLKT CTTL triển khai các dự án được giao làm chủ đầu tư.

4. Các sở ngành chức năng của tỉnh có liên quan chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn cho các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố;
- Công ty TNHH MTV QLKT CTTL;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh 18 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh