Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-CTUBND

Sơn La, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại theo định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị của tỉnh và các quy hoạch chung xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn như: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, một số công trình xây dựng không phép, không đúng theo giấy phép xây dựng vẫn xảy ra; một số công trình xây dựng trái phép không theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; một số công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được xử lý cương quyết.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong công tác quản lý quy hoạch quản lý trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Xây dựng

1.1. Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; Hướng dẫn xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng.

1.2. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt.

1.3. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để các tổ chức, công dân nắm bắt, thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục.

1.4. Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc quản lý trật tự xây dựng;tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn tỉnh.

1.5. Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; ban hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật xây dựng đối với những công trình do Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp UBND huyện buông lỏng quản lý, không ban hành Quyết định kịp thời; Kiến nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý Chủ tịch UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

2.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

2.2. Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

2.3. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; Nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; Tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, tập trung chỉ đạo và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xử phạt nhưng vẫn để tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định; Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời.

2.4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường, thị trấn.

2.5. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý xây dựng và trật tự xây dựng cấp xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng. UBND xã, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La.

3. Các Sở, ngành liên quan

3.1. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện thành lập tổ công tác giúp việc về công tác quản lý trật tự xây dựng ở cấp huyện và cấp xã.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

33. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn hướng dẫn việc quảng cáo ngoài trời gắn với các công trình, Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời những các trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

3.4. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

3.5. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự xây dựng.

3.6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, công dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng.

3.7. Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, công xã, phường, thị trấn phối hợp với Thanh tra xây dựng có thẩm quyền và chính quyền địa phương đảm bảo trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc quyết định cưỡng chế của các cơ quan nhà nước khác khi có yêu cầu.

3.8. Các sở, ban ngành khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra của ngành thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3.9. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện nghiêm các yêu cầu trong Quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế tháo dỡ của cấp có thẩm quyền.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

4.2. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, một năm, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an, Bộ CHQS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo, Đài PTTH tỉnh Sơn La;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các phòng khối nội dung;
- Lưu VT, Quý-KT, 85b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh