Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, CỦNG CỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 THEO QUYẾT ĐỊNH 1747/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng, củng cố, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển khá tích cực, nhiều hợp tác xã được củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động, xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh có hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.Bên cạnh đó còn những hạn chế và khó khăn,sự phát triển của kinh tế tập thể chưa tương xứng với tiềm năng. Một số hợp tác xã còn yếu về năng lực sản xuất và quản trị, số hợp tác xã được vay vốn tín dụng, giao đất, cho thuê đất còn hạn chế, hợp tác xã chưa thu hút lao động có chất lượng cao. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở các cấp còn mỏng, cán bộ kiêm nhiệm, nguồn ngân sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã còn hạn chế.

Để tăng cường thực hiện Đề án trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh, theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổng kết, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến.

Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ quản lý, thành viên HTX. Hỗ trợ đưa cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng trở lên về công tác tại các hợp tác xã trên địa bàn.Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm cho kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận các nguồn tín dụng.Tư vấn, hỗ trợ HTX thực hiện chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Sở Kế hoạch và đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện: triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh giai đoạn 5 năm (2021-2025) và hàng năm. Có trách nhiệm theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở các nguồn lực của Trung ương và địa phương, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan lồng ghép các nguồn vốn (Trung ương, địa phương) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối vốn đầu tư phát triển thực hiện các kế hoạch, đề án phát triển kinh tế tập thể được phê duyệt.

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, kiến nghị việc cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã và trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT

Chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể hàng năm, trung hạn và dài hạn.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp;

Hỗ trợ các địa phương, thành lập mới các hợp tác xã trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, tham gia thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Huy động các nguồn lực đầu tư vào phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với các mô hình hợp tác xã kiểu mới ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa nông sản an toàn, chủ lực, có quy mô lớn, sức lan tỏa.

4. Sở Công thương

Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức triển khai tốt Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 26/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Triển khai thực hiện chương trình khuyến công, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đến các hợp tác xã, tổ hợp tác; Tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm để trợ giúp mở rộng thị trường nguyên liệu, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho các hợp tác xã. Tư vấn, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại; giới thiệu và quảng bá sản phẩm.

5. Sở Tài chính

Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối nguồn ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán chi ngân sách để triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể hàng năm, trung hạn và dài hạn.

Hướng dẫn các sở, ngành, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, lập dự toán ngân sách hàng năm, thẩm định và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình

Xây dựng kế hoạch phát triển Quỹ tín dụng nhân dân tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đứng pháp luật, đảm bảo sự phát triển an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi và có các giải pháp phù hợp để các hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn vay tại hệ thống Ngân hàng thương mại của tỉnh nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.

7. Các sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành mình, chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và tổ chức triển khai thực hiện.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chủ động xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; đưa các nội dung, chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vào kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và giai đoạn 5 năm 2020-2025.

Chỉ đạo tổ chức thi hành pháp luật về hợp tác xã, thực hiện chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn; Ban hành các biện pháp, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác theo thẩm quyền; Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân, tổ chức tham gia và thành lập hợp tác xã; Tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ và các chương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Co quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra và hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị này.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên minh HTX Việt Nam
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- LM HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT.TCTM.LT(70b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh