Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2019

Triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong điều kiện, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định, cải thiện môi trường kinh doanh, cơ cấu lại khu vực nông nghiệp, niềm tin của doanh nghiệp và người dân ở mức cao... tuy nhiên kinh tế của tỉnh cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Tình hình nắng hạn, dịch tả lợn Châu phi diễn biến phức tạp, khó lường, một số doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục có khó khăn tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống cũng như việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối NSNN. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng đầu năm ước đạt 2.468 tỷ đồng bằng 53% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó thu thuế, phí, lệ phí ước đạt 2.221 tỷ đồng, bằng 57% dự toán giao, thu tiền sử dụng đất ước đạt 247 tỷ đồng bằng 37% dự toán giao, số dư nợ thuế lớn, các khoản thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chưa sát với thực tế phát sinh, các khoản thu mới chưa được khai thác triệt để.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến thu NSNN trong những tháng cuối năm 2019; chuẩn bị tốt các giải pháp ứng phó với các tình huống phát sinh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn 4 tháng cuối năm 2019 đạt trên 2.500 tỷ đồng; trong đó thu thuế, phí, lệ phí là 1.900 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 600 tỷ đồng; tập trung cao các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, thu nợ thuế... phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt trên 5000 tỷ đồng.

- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp; Tạo điều kiện tối đa hỗ trợ doanh nghiệp, để các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, thuế, hải quan, đầu tư, xây dựng, tài nguyên khoáng sản... tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

- Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

+ Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019. Xây dựng chi tiết phương án tăng thu, bù hụt thu do sản lượng thủy điện đạt thấp, giảm nợ thuế đến 5% (tăng thu từ giảm nợ > 100 tỷ đồng)

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Thuế đến các cấp, các ngành, nhân dân và doanh nghiệp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

+ Xây dựng kế hoạch thu ngân sách 4 tháng cuối năm, chi tiết theo từng tháng, từng khoản thu, sắc thuế, và đối tượng thực hiện thu. Hàng tháng tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ nguyên nhân các khoản thu không đạt kế hoạch và đề ra các giải pháp thu cho tháng tiếp theo.

+ Các Doanh nghiệp vi phạm luật thuế, thực hiện quy trình cưỡng chế nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

+ Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Triển khai sâu rộng việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, nộp thuế qua hệ thống các Ngân hàng thương mại. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện quyền và trách nhiệm đối với Nhà nước.

2. Tăng cường quản lý thu NSNN, đẩy mạnh công tác chống thất thu và tích cực thu hồi nợ đọng thuế: Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Rà soát, nắm chắc quản lý đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu, nộp ngân sách, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để kịp thời triển khai giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019 trên địa bàn. Theo dõi, quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định.

- Thực hiện quản lý tốt các nguồn thu hiện có, trú trọng khai thác nguồn thu mới, nhất là thu từ đất, thu hoạt động khai thác khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, đẩy mạnh công tác giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kê khai kỳ tiếp theo làm ảnh hưởng đến số nộp ngân sách nhà nước, để bù đắp phần hụt thu từ hoạt động thủy điện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý:

+ Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật quản lý thuế như: Tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế. Giao chỉ tiêu thu ngân sách và thu nợ thuế cho Lãnh đạo Cục thuế, các phòng trực thuộc, Chi cục thuế, lãnh đạo Chi cục thuế, Tổ, đội thuế và cán bộ công chức chịu trách nhiệm thực hiện.

+ Tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế. Rà soát các doanh nghiệp có số dư nợ thuế không có khả năng thu hồi, nhưng chủ doanh nghiệp đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn, tham mưu trình UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện rà soát, thu hồi nợ thuế để thực hiện phương án xử lý nợ thuế mà Cục thuế, Chi cục thuế đã xây dựng từ đầu năm 2019, đồng thời thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

- Đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, triển khai các biện pháp quản lý trong các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu, như: Kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vận tải, thu khoán hộ kinh doanh, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý, để đôn đốc bố trí nguồn lực phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp hoàn thành toàn diện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019; tập trung thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp chuyển nhượng vốn; doanh nghiệp có số thuế hoàn lớn.

- Tổ chức thu đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tiếp tục thực hiện công bố công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế lớn, chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo giảm 50% số dư nợ thuế hiện nay, phấn đấu số dư nợ thuế đến 31/12/2019 tối đa bằng 5% số thu ngân sách trên địa bàn và còn dưới 50% so với dư nợ thuế thời điểm 31/12/2018.

3. Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế:

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Sơn La chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế và cung cấp kịp thời thông tin về tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

- Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có liên quan đến lĩnh vực thuế như các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế; in ấn, mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Điều tra, xử lý kịp thời các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực thuế.

- Cục quản lý thị trường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống gian lận thương mại, buôn lậu.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục thuế tỉnh thực hiện công khai danh sách những đơn vị, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

4. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thu tiền sử dụng đất

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh rà soát công tác cho thuê đất của cơ quan, đơn vị, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định gia hạn thời gian thuê đất đối với các Cơ quan, đơn vị đã hết thuê đất, thu hồi đất đối với các đơn vị không tiếp tục thuê đất. Chỉ đạo rút ngắn thời gian chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế. Phối hợp với UBND thành phố tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo Luật nhà ở, sớm giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ tài chính với NSNN. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân được nhà nước cho thuê đất

- UBND các huyện, thành phố: Kiểm tra, rà soát toàn bộ quỹ đất đủ điều kiện bán đấu giá nhưng chưa tổ chức đấu giá, khẩn trương triển khai xây dựng giá đất, tổ chức đấu giá đất theo quy định. Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả chủ trương giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, hướng dẫn, khuyến khích các hộ được ghi nợ tiền sử dụng đất nộp trước hạn số tiền được ghi nợ để được hưởng chính sách giảm tiền ghi nợ theo quy định của Luật đất đai và hướng dẫn tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công năm 2018, 2019 thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

6. Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành thuế, các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và thu nợ thuế những tháng cuối năm 2019. Cán bộ công chức quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện kỷ luật tài chính trong việc thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng, không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện thu ngân sách và thu nợ thuế theo Quyết định 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Lấy kết quả thu ngân sách và giảm nợ thuế năm 2019 làm căn cứ đánh giá, xếp loại, cán bộ công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, và là tiêu chí xét thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân.

7. Đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy ban hành kết luận về công tác thu ngân sách và giảm nợ thuế năm 2019, giao UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu thu ngân sách và giảm nợ thuế trên địa bàn những tháng còn lại năm 2019, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và chỉ tiêu nợ thuế năm 2019 đã được HĐND, UBND tỉnh giao. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức tổ chức đảng và chính quyền có cán bộ, đảng viên nợ tiền thuế thu cấp quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách theo quy định của Pháp luật.

8. Duy trì tổ công tác của Tỉnh, của Ngành thuế và của UBND các huyện thành phố về đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

9. Tổ chức thực hiện:

- Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này và chỉ đạo việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

- Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo tình hình thu Ngân sách nhà nước tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ đôn đốc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của các ngành, các huyện, thành phố, đề xuất với UBND tỉnh đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và thu nợ thuế năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục quản lý thị trường tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cục thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy (P/h chỉ đạo);
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Thanh 45 bản.

CHỦ TỊCH
H
oàng Quốc Khánh