Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGUỒN THU NGÂN SÁCH TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Những năm qua, hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút nguồn lực đầu tư lớn vào du lịch, số lượng các đơn vị kinh doanh du lịch ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởng bình quân về lượng khách năm 2019 so với năm 2018 là 21,9%/năm (ước hết năm 2019 lượng khách du lịch đạt 5,2 triệu lượt). Tuy nhiên, số thu nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đầu tư phát triển về du lịch của tỉnh Lào Cai.

Để phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách năm 2019, quản lý hiệu quả nguồn thu từ hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

1. Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh:

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ xúc tiến và thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, trong đó:

- Phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế trong việc đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế.

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thu hút các cá nhân, tập thể đầu tư vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang đầu tư sớm đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các giải pháp cụ thể để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác quản lý nhà nước của từng ngành có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguồn lực trên địa bàn.

- Các Sở, Ban, ngành liên quan phối hợp với ngành Thuế rà soát việc mở rộng cơ sở thuế phù hợp với tăng trưởng đầu tư và kinh doanh; chống thất thu thuế từ các doanh nghiệp, dịch vụ du lịch, khách sạn, các doanh nghiệp ngoại tỉnh có chi nhánh trên địa bàn nhưng chưa kê khai nộp thuế; các doanh nghiệp thường xuyên chuyển địa điểm kinh doanh, phối hợp chuyển thông tin để có biện pháp quản lý thuế và thu hồi dứt điểm nợ thuế.

- Các cơ quan chức năng sau khi tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch theo chuyên đề, phạm vi quản lý của đơn vị mình, phải thông báo kết quả xử lý vi phạm (nếu có) cho các đơn vị nắm được để cùng theo dõi, phối hợp quản lý.

a) Cục Thuế tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch (lưu trú; lữ hành; ăn uống; vận chuyển; vé tham quan ...); đối chiếu với số liệu khách đăng ký lưu trú của cơ quan Công an, giá dịch vụ đăng ký và niêm yết với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố để thực hiện quản lý về thuế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

- Công khai số nộp ngân sách của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hàng tháng, quý, năm trên trang thông tin điện tử (website) của ngành và của tỉnh để các doanh nghiệp du lịch có chung ngành nghề nắm bắt và sẽ hỗ trợ cho cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý những doanh nghiệp cố tình giấu doanh thu để trốn thuế.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành kế hoạch chống thất thu ngân sách nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tạo sự công bằng trong thực thi pháp luật giữa những người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

b) Công an tỉnh:

- Phối hợp cung cấp thông tin khai báo đăng ký lưu trú của công dân Việt Nam và người nước ngoài cho Cục Thuế tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

- Đẩy nhanh đánh giá hiệu quả của dự án “Hệ thống khai báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh”, phối hợp trích xuất thông tin cho các cơ quan liên quan như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh Lào Cai, Cục Thống kê tỉnh Lào Cai cùng quản lý.

- Hướng dẫn Công an cấp huyện, cấp xã tham gia tiếp nhận, khai thác thông tin phục vụ cho các mục tiêu quản lý chuyên ngành liên quan đến lưu trú, tạo sự đồng bộ, kịp thời, chính xác trong việc đăng ký và quản lý khách du lịch lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì kiểm tra định kỳ, hoặc phối hợp kiểm tra liên ngành về việc tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, các quy định về an ninh trật tự, pháp luật thuế.

- Xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý vi phạm (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố nơi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dịch vụ du lịch đặt địa điểm kinh doanh.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh:

- Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn với các cơ quan chức năng (Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính...) để phục vụ công tác quản lý thu ngân sách của địa phương như: số lượng đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, số điện thoại, địa chỉ, chủ cơ sở, loại hình kinh doanh, thông tin xếp hạng...

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến thu nộp thuế ngân sách nhà nước. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí đối với Nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng, chống hành vi trốn thuế, gian lận thuế... trong kinh doanh du lịch.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thực hiện hướng dẫn, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cấp giấy phép thành lập mới cho các cơ quan nhà nước liên quan để thực hiện phối hợp quản lý.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử liên thông với đăng ký thuế, rút ngắn thời gian và thủ tục thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Theo dõi, giám sát việc đăng ký thành lập doanh nghiệp du lịch, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế những trường hợp có dấu hiệu rủi ro, bất thường, góp vốn bằng bất động sản có thực hiện chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp du lịch thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh để cơ quan Thuế biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vi phạm các quy định pháp luật.

e) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định về việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá, bán hàng theo giá đã kê khai, niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định tại Quyết định số 5406/QĐ-UBND , ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai giá ngoài danh mục Trung ương quy định; phân cấp thông báo tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; phân công hướng dẫn, tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Cung cấp thông tin về việc đăng ký giá, kê khai giá của các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch cho các cơ quan khi cần phối hợp.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư dự án du lịch kịp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước (bao gồm xử lý kịp thời các khoản khấu trừ, ghi thu, ghi chi qua ngân sách). Phối hợp chống thất thu về giá trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn.

g) Sở Công Thương

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa và dịch vụ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của du khách, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm về chất lượng hàng hóa, gian lận thương mại, kiểm dịch...góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi khách du lịch, tăng cường quản lý nguồn thu ngân sách đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

h) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh và phối hợp UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; kê khai, nộp thuế điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai và đưa vào sử dụng Bộ phần mềm du lịch thông minh tỉnh Lào Cai (Cổng thông tin điện tử quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai, ứng dụng du lịch trên thiết bị thông minh) và Hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến tỉnh Lào Cai.

i) Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và phân bổ thời lượng phát sóng để tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí đối với Nhà nước của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

k) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương tăng cường quản lý công tác thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đăng ký khách lưu trú theo quy định. Đăng ký giá và niêm yết giá tại cơ sở kinh doanh theo quy định.

- Thực hiện lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2. UBND các huyện, thành phố

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát kỹ lưỡng các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, triển khai kịp thời các giải pháp quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động kinh doanh du lịch và quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu so với dự toán giao.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong quản lý các nguồn thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nguồn thu thuế, chống thất thu đối với các hoạt động; thực hiện thu đúng, thu đủ thuế đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, thương mại điện tử, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh đối với doanh nghiệp kê khai thuế không đúng quy định; các nhà thầu, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đang hoạt động trên địa bàn có chi nhánh hoặc không có chi nhánh nhưng chưa kê khai, nộp thuế.

- Thực hiện việc quản lý giá và đăng ký giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch. Cung cấp thông tin đăng ký giá dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cho Cục Thuế tinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận về thuế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐ văn phòng;
- Lưu: VT, VX3, TH1,2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường