Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/CT-UBND

Hà Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện, đa số các công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước đã cơ bản tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhiều công trình được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo tốt về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng, phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt của cộng đồng xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở một số dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế: số liệu khảo sát không sát với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện, cá biệt có dự án phải điều chỉnh nhiều lần; vẫn còn tình trạng nhà thầu thi công đưa vật liệu không có chứng nhận chất lượng và không đúng chủng loại theo yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt vào thi công công trình; thi công không đảm bảo chất lưọng theo hồ sơ dự án được duyệt hoặc công trình thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; nhà thầu thi công không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thi công dẫn tới chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình không đảm bảo yêu cầu; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình còn hạn chế, bất cập.

Nguyên nhân của các tồn tại như trên là do: chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn khảo sát đã thực hiện các bước lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định; một số chủ thể tham gia hoạt động xây dựng chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; công tác giám sát của chủ đầu tư, tư vấn giám sát chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định và chưa thường xuyên; việc lập các hồ sơ tài liệu về chất lượng, nhất là việc kiểm định, thí nghiệm còn buông lỏng; năng lực của chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng còn hạn chế, chưa quan tâm củng cố, kiện toàn.

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, cụ thể:

1. Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng:

1.1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của: Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

1.3. Thường xuyên củng cố, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành và khu vực. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có kế hoạch kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực hoạt động theo quy định, nhất là đối với các tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

1.4. Tăng cường và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng theo quy định tại Điều 82 Luật Đầu tư công và trách nhiệm giám sát đầu tư tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

2. Đối với các chủ đầu tư xây dựng công trình:

2.1. Lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có đủ điều kiện năng lực để thực hiện dự án; tăng cường công tác kiểm tra để kiểm soát hiệu quả về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Có biện pháp xử lý đối với nhà thầu không thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đã được pháp luật quy định; giải quyết các tồn tại và những kiến nghị của nhà thầu nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà thầu thực hiện tốt các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng.

2.2. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng:

2.2.1. Đối với công tác quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:

- Nâng cao chất lượng lượng lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát; phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát trước khi tiến hành khảo sát, tổ chức giám sát và nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng theo đúng quy định. Tuân thủ nghiêm túc quy định về quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 76 Luật Xây dựng về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng.

2.2.2. Đối với công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng:

- Tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế phải cụ thể, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 85 Luật Xây dựng về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong thiết kế xây dựng.

2.2.3. Đối với công tác quản lý thi công xây dựng công trình:

- Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng thi công xây dựng phù hợp với hình thức quản lý dự án, hợp đồng xây dựng; tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ; Bố trí bộ phận thường trực theo dõi trực tiếp tại hiện trường, kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định. Thường xuyên kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng tại hiện trường;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 112 Luật Xây dựng về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình.

2.2.4. Đối với công tác bảo hành công trình xây dựng:

- Trong thời gian bảo hành công trình, chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý khai thác, sử dụng công trình kiểm tra, phát hiện các khiếm khuyết, hư hỏng của công trình (do lỗi của nhà thầu) để yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục, sửa chữa triệt để;

- Trước khi hết thời gian bảo hành phải rà soát, kiểm tra lại toàn bộ công trình để xem xét cụ thể tình trạng, chất lượng công trình, nếu có khiếm khuyết, hư hỏng phải yêu cầu nhà thầu sửa chữa hoàn thành trước khi xác nhận hoàn thành bảo hành công trình;

- Yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu giám sát thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị vào công trình và các nhà thầu khác có liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.

2.3. Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình (bao gồm: Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án và thiết kế xây dựng; Nhà thầu tư vấn giám sát; Nhà thầu thi công xây dựng công trình):

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn trong việc khảo sát, lập dự án, thiết kế và thi công xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng công trình. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Đối với các chủ sử dụng công trình:

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sử dụng của công trình trước cấp có thẩm quyền nếu không thực hiện bảo trì, không thực hiện đầy đủ nhũng chỉ dẫn trong quy trình bảo trì, làm công trình xuống cấp, hư hỏng trước thời hạn;

- Khi được giao nhiệm vụ chủ sử dụng công trình, phải yêu cầu và thực hiện tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hoàn công xây dựng công trình.

4. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

4.1. Sở Xây dựng:

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đã được quy định tại Điều 2 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh.

4.2. Các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

- Tổ chức hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, quản lý việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đã được quy định tại Điều 3 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh.

4.3. UBND các huyện, thành phố:

Thực hiện nghiêm trách nhiệm đã được quy định tại Điều 4 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh.

4.4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đã được quy định tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang và các quy định hiện hành của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phổ; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các nội dung của Chỉ thị này.

5.2. Giao Sở Xây dựng làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh.

5.3. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Ban QLDA;
- VNPTioffice;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn