Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Phú Yên, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường”; những năm qua, công tác PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhà giáo và người học trong toàn ngành giáo dục; từng bước ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương. Tuy nhiên, công tác PBGDPL trong nhà trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, việc tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường vẫn còn làm theo phong trào mà chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở các cấp, các ngành; hầu hết cán bộ, giáo viên, học sinh chưa có thói quen chủ động tự tìm hiểu pháp luật… Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Thủ trưởng đơn vị có lúc, có nơi chưa tập trung đúng mức; sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL chưa hình thành và đi vào nề nếp, thường xuyên…

Để khắc phục tình trạng trên và triển khai thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2014-2016 (gọi tắt là Đề án 1928), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chủ trì Đề án 1928) có trách nhiệm:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh.

- Quán triệt, phổ biến nội dung, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh đến toàn thể cán bộ, nhà giáo và người học của ngành.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về PBGDPL thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường theo Điều 23, 24, 28, 30 và Điều 31 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy môn học pháp luật, môn học giáo dục công dân; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia PBGDPL cho nhân dân tại địa phương.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan để lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, nhất là thông qua các hoạt động ngoại khóa.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” và các loại hình câu lạc bộ khác tại các trường học; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật mới cho Thư viện, Tủ sách pháp luật của nhà trường theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt các nội dung phối hợp quy định trong Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường; thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL trong ngành giáo dục.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên tăng cường công tác xây dựng, củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật trong nhà trường; tăng thời lượng phổ biến nội dung pháp luật mới liên quan thiết thực đến cán bộ, giáo viên, học sinh.

4. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị tổ chức lồng ghép PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan của Đề án 1928.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan Tư pháp địa phương phối hợp với cơ quan Giáo dục và Đào tạo cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp quy định trong Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp; lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án 1928 với Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm của địa phương và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL khác có liên quan.

6. Giao Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự