Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHÂN LÔ BÁN ĐẤU GIÁ NỀN ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phát triển quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh đã góp phần từng bước chỉnh trang đô thị, khép kín khu dân cư, tạo nên diện mạo mới khu vực nông thôn và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý đầu tư xây dựng ở một số dự án còn chưa đảm bảo chặt chẽ theo quy định pháp luật về Quy hoạch, Đất đai, Xây dựng, Nhà ở, như: Quỹ đất chọn để thực hiện dự án có vị trí không phù hợp với quy hoạch xây dựng; có dự án thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực không có khả năng ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; công tác lập quy hoạch chi tiết phân lô trong hồ sơ dự án chưa đảm bảo theo quy định, gây vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sau khi giao đất và tác động ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị và khu dân cư nông thôn; hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công chưa đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, chưa đảm bảo tính kết nối hạ tầng đồng bộ trong khu vực của dự án...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình dự án nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và yêu cầu:

1. Những tổ chức được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất ở cho các tổ chức cá nhân tự xây dựng nhà ở, phải quán triệt đây là loại hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở và dự án phải tuân thủ theo quy định tại Điều 14 và Khoản 2 Điều 19 của Luật Nhà ở năm 2014.

2. Đề nghị các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định tại Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc nâng cao nhận thức và năng lực quản lý đối với loại hình dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phân lô bán đấu giá nền đất ở, đảm bảo chặt chẽ về cơ sở pháp lý trong chủ trương đầu tư dự án, cũng như trong công tác lập, thẩm định và tham mưu trình phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng và kiến trúc cảnh quan của khu vực. Trước khi đưa quỹ đất ra đấu giá quyền sử dụng đất ở cần phải tổ chức kiểm tra nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đảm bảo điều kiện xây dựng và sinh hoạt của người dân tại vị trí đất dự kiến đấu giá, đồng thời trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở cần thể hiện rõ nội dung về thời hạn đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Tăng cường công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, làm cơ sở lựa chọn quỹ đất phù hợp để thực hiện dự án, đảm bảo nguyên tắc quy hoạch chi tiết phải phù hợp với quy hoạch phân khu. Thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến của người dân, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập hoặc điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, Đại biểu Hội đồng nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.

c) Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm (nếu có).

4. Yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phân lô bán đấu giá nền đất ở; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện Chỉ thị, nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn phát sinh về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Hội, Đoàn thể trong tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Yên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu; VT, TTCB, Phg, VA, Cg19.11.01

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến